کامل نشست رو کیرم تا ته رفت تو

چه خیس شده بود خیلی حال میکردم افسوس میخوردم کاش پرده نداشت و میمالید به اوج شهوت رسیده بود احساس کردم کیرم داره به سمت سوراخ میره و یه دفعه کامل نشست رو کیرم و تا ته رفت تو

شروع کرد به تلمبه زدن چه تنگ و گرم بود آبش به دوره کیرم مالیده شده بود خیلی شهوتی شده بود دستم دور باسنش و نوک سینه هاش تو دهنم پاهاشو گرفتم بالا و کیرم اروم گذاشتم توش شروع کردم به تلمبه زدن 

باسن قشنگی داشت دوست داشتم در حین کردن باسنش ببینم کیرم از پشت کردم تو کس چه حالی کیرم به باسن میخورد تو میرفت