همه آبمو ریختم تو کوسش تا بلند شدم دیدم داره کیرم و میخوره

بیا کوسمو بخور, گفتم برو بشور دیدم شروع کرد به خوردن گفت ما کارمونه تو حمام هم جنس باز بودن

 بزار دم کسم کیرم رو گرفت که دیگه شل شده بود بد جور حشری بود کیرمو آروم آروم توش میکرد که دیگه تخمام هم داشت میرفت توش هم حشری بود به من میگفت سینه هامو بخور کس میخورد دیدم آب بد جور داره در میاد 

فورغونی میکردم که نشت رو سینه هاش خیلی خوش فرم بود بهش گفتم پاشو داره آبم میاد دیدم نشست دیگه خودشو تکون نمیداد شروع کرد کون رو مالوندن منم کمکش کردم 2تا از انگشتاش تو کون بود منم جو گیر شدم گفتم میخوام آبمو بریزم تو کوس