انگشت وسطم داخل اش بود داشت نبض میزد

دو سه دقیقه تلمبه میزدم و گردنشو لیس میزدم من طمع سکس رو چشیده بودم کنترل میکردم بیشتر نزنم توش احساس کردم آبم داره میاد و تلمبه رو سریع تر کردم و لحظه اومدن آبم سر کیرمو داخل سوراخش نگه داشتم

اولین قطره آبم که زد بیرون جیغش دراومد بخاطر نبض کیرم آبم رو با لذت تمام تو سوراخش فقط سر کیرم داخل بود  کل سکسمون شاید یک ربع هم طول کشید

 رو مخشون کار‌کنم یا نکنم کونشون میخاره  حتی موقع سکس از خاطرات سکسای قبلیم بهش میگم و حال میکنه