سر کیرمو داخل نگه داشتم آبم بریزه داخل اش

خیلی حشریم و خودارضایی میکنم بذار سر کیرمو تو کونت  فرو کنم 

شروع کردم لب گرفتن و گردن و سینه شلوارشو درآوردم کوس به این خوشگلی بدون مو و سفید کوسشو لیس زدم سریع رام شد و دراز کشید ی کم از پاهاش خوردم و کوسشو لیس زدم گفتم بره کرم بیاره

از روغن به کونش و سر کیرم مالیدم و سر کیرمو گذاشتم رو سوراخش راحت رفت توش شروع کردم به تلمبه و خیلی مواظب بودم بیشتر از سرش داخل نره