بزار کوس خیستو بمالم برات

 رو شكم خوابوندمش و رفتم سراغ كونش بعد از اینكه حسابی دوباره كونشو لیس زدم اومدم روش و كیرم اروم كردم تو كونش

نمیتونست از زیرم در بره و باید تحمل میكرد قبول كرد منم كه دیدم كونش جا باز كرده به پهلو خوابوندمش و شروع كردم به مالیدن كسش دست چپم جلوی دهنش بود و دست راستمم داشتم كس خیس شو میمالوندم و كیرمم محكم تو كون تنگه میكردم

كون كردن خیلی با حال تَر از كس كردن كیرت میره یه جای تنگ و دو تا رون نرم بهش میخوره و