چقد طول آلت ات زیاده

بکن توو کوسم کیر کلفتت میخوام کوسش داغ داغ بود کردم توو کوسش چندتا هم چک زدم صورتش وحشیانه 

 دیونه شده بودیم کون صاف و سبزه باحالی داشت سوراخ کونشو زبون زدم گفت نمیره توبا تف کیرم کردم توو کونش دیدم حال نمیده کوسش بهتر بود کشیدم بیرون کردم توو کوس داغش تازه میخواستم گرم گاییدنش بشم ارضا شد

همون جوری پاهاش دادم بالا باز کیرم کردم توو کوسش آبم ریختم رو بدنش با دست مالیدم اطراف نافش