سرمو محکم فشار میداد به کوس اش

لختش کردم هیکل خاصی داشت سینه داشت کون

شیرینی ها رو مالیدم رو بدنش ویسکی میریختم رو کوسش زبون میزدم هم تند بود هم مزه باحالی داشت از رو نافش ویسکی میریختم می امدم رو کوسش زبون میزدم داد میزد میسوزه تف میکردم دهنش شیرینی رو سینه های کوچیکش لیس میزدم

شروع کرد ب ساک زدن تا ته می کرد دهنش تخمام میخورد