بیبی بشین رو کیرم

داشت کیرمو لیس می زد و من واقعاً در اوج بودم

 چند دقیقه کیرمو ساک زد نزدیک اومدنم شد. دستمو گذاشتم زیر چونه ش صورتشو آوردم بالا آبمو با تمام قدرت ریختم تو دهن و رو صورتش

تمام آب توی دهنشو قورت داد و دوباره کیرمو گذاشت تو دهنش و شروع کرد به مالیدن تخمام