خیلی خوب ساک میزد نزدیک بود بیام

چون داخل کوسش خیس و داغ تر شد وقتی ارضا شد 

کم کم به لحظه ارضا شدن نزدیک می شدم  آروم گفتم عزیزم دوست داری بریزم رو صورتت کیرمو کشیدم بیرون کیرمو گرفت تو دستش کمی مالیدش بعد کردش تو دهنش شروع کرد به ساک زدن

سرشو آوردم نزدیک و رو صورتش شروع کردم به مالیدن کیرم