به حالت سجده قمبل کن خانومی

باسنش رو می لرزوند لای چاک کونشو باز کردم باز هم سوراخ کونشو لیسیدم

خواستم از کون بکنمش . حیفم اومد از پشت کوسشو نکنم. کیرمو از پشت گذاشتم روی کوسش یه کم باهاش بازی کردم سرش رفت تو

آروم تا بیخ کردم توش و افتادم رو باسنش. شروع کردم به تلمبه زدن متوجه شدم که ارضا شد