آروم کیرمو کردم ولا تا ته فشار دادم

دیگه كیرم داشت از جا در میامد اومدم بالا مو هاشو گرفتم كیرم كردم تو دهنش

با تمام وجود كیرم میكردم تو دهنش خوب كه دهنشو جر دادم موهاشو كشیدم بالا و ازش لب گرفتم كیرم گذاشتم تو كسش شروع كردم به تلم زدن دستم و كذاشتم و باسنش و فشار میدادم رو به پایین و كیرمم محكم میكردم تو كسش

 حالت داگی میكردمش با انكشت شستم شرو كردم با سوراخ كونش بازی كردن همون جور كه تا كیرم میكردم تو كسش انگشتمم تا تكه فرو میكردم تو كونش