سواری لب استخر لذتی است از لذات بهشت

 خیلی تحریک کننده بود آروم آروم باسن هاشو لیس زدم داشتم دیوانه می شدم

شروع کردم به کیس زدن کونش ابتکار عمل بع خرج می داد و باسن هاشو روی صورتم به حالت ویبره می لرزوند یواش دستمو بردم طرف کوسش کیرمو گذاشتم رو کوسش

من همیشه از کس پرمو خوشم می اومد آروم شروع کردم به مالیدن چوچولش