با دست خودم کیرو براش فرو کردم ,دوست خوب

 اونم حسابی تنشه و تو كف همون عقب ماشین یواش یواش داشتم با سینه هاش بازی میكردم زبونم كردم تو دهنش و با كیرم رو كسش عقب و جلو میكردم

پاهاشو دادم بالا زبونم میكردم تو كس تنكش از اونجایی كه عاشق كون كردن بودم و بلد بودم راهش چیه چرخوندمش رو به شكم و با زبونم سوراخ كن تنگ شو باز كردم با دستش سرم فشار میداد كه بیشتر بخورم حسابی كس و كون خوردم

سكس هم زیاد میكردم با دختر همسایه و زن شوهر دار بودم میخواستم بگم كس و كون نكرده نبودم