زبونتو بچرخون تو دهنم کیرم منفجر شه

کمرم خیلی سفت شده بود و انگار نه انگار که اون زن زیبا داشت برام ساک می زد

استادی در ساک زدن رو هرگز فراموش نمی کنم وقتی مشغول خوردن بود یک دفعه چند تف محکم رو کیرم خالی کرد و خوردن خودش رو ادامه داد ساک پر تف رو واقعاً اون لحظه تجربه کردم ادامه داد و رفت طرف تخمام اونا رو گرفت تو دستش و شروع کرد با زبونش اونا رو اساسی لیس زد

دکمه شلوارش رو باز کرد و آروم کشید پائین شورت قرمز روی باسنش خیلی تحریک کننده بود