اجزه بدج بپاشم رو صورت ات

 گرمای دهنشو حس می کردم دهانمو گذاشتم روی دهانش

توی همون حال کیرم داخل شلوار داشت می ترکید حین لب گرفتن دیدم جولی داره دکمه های پیرهنمو باز می کنه دیدم با آرامش و استادی شورتمو کشید پائین و کیرمو بیرون کشید. وقتی کیرمو می مالید داشت آروم چیزی می گفت

 با کیرم ور رفت یک دفعه احساس کردم کیرم خنک شد دیدم کیرم تو دهن و با استادی تموم داره اونو لیس می زنه