تحمل کن ,الان آبت میاد

حالت داگی گذاشتمش لبه تخت و یه پامو گذاشتم رو تخت و از پشت كیرمو كردم تو كسش و تقریبا ١٥ دقیقه داشتم داگی میكردمش

اومد نشست روی كیرم و اروم روش بالا و پایین میرفت.كیرم قشنگ سر میخورد تو كسش و در میومد كه احساس كردم ابم داره میاد ابمو كه گفت رو سینه هام میخوامش

شروع كرد به خوردن كیرم و با اون یكی دستش كسشو میمالید كه ابم اومد و همشو ریختم روی سینه اش