میدونم درد داری ولی دردش هم لذت بخش ه

شروع كردم به خوردن كسش و اروم با انگشت اشاره ام سوراخشو باز كردم و انگشتمو بردم داخل و نقطه ی جی شو شروع كردم به مالیدن

با زبون هم كلیتورسش رو میخوردم كه یه دفعه لرزید و بدنش رو جمع كرد كه فهمیدم ارضا شده شرتمو عین یه حیوان درنده كه داره از گشنگی میمیره از پام در اورد.كیرمو نگاه كرد و گفت لعنتی چقدر گنده و سفته كه فهمیدم تشنه ی كیره

زبون زدم به كیرم و تخمام بعد كیرمو گذاشت تو دهنش.باورم نمیشد تمام كیرمو تو حلقش جا داد