پاهاتو کامل باز کن ببینم کجا دارم میکنم

از روی شلوار خودشو میمالید روی كیرم و لبامو میخورد

من حشری تر شدم برش گردوندم از لبش شروع كردم و اومدم پایین سمت شلوارش كه با زبونم اطراف نافش رو میخوردم بعد دكمه و زیپشو باز كردم و در همین حین با زبونم به كسش نزدیكتر میشدم

بوی خوبی میداد كسش.شلوارشو در اوردم و با زبونم از كنار شرتش كسشو لیس میزدم