شوهرم و دوست اش دوتای من و از کون کردن

دیگه وقت گوش مالی کردن کوس خوشکلته

یخورده دست کشید رو کسم با سوراخ کسم بازس کرد لذت میبردمو کاری جز ناله کشیدن بلد نبودم کیرشو زد کسم و شروع کرد سینه هام رو خوردن کیرش میخورد به کسم و سینه و گردنم تو دهنش بود

 یهو کیرش حل داد تو کسم گفت جون چه کس داغی و تند تند تلمبه میزد