اینقدر حشرم زده بالا نمیدونم چی بکنم توش

تند تند میکرد تو کسم.منم انقد اه کشیدم که دست گذاشت جلو دهنم و میکرد تو کسم

دوتا پامو تا ته باز کرده بود هی فشار میداد کیرشم تا ته تو کسم کیرشو کامل در میاورد و تا ته میزد تو کسم دستشم رو دهنم دو سه بارم زد رو سینه هام که با هر تلمبه اون عقب جلو میشد که هم درد داشت هم لذت

کیرش که تو کسم بود نفهمیدم چنبار ارضا شدم اونم انقد تو کسم تلمبه زد که ارضا شد ابش رو ریخت رو کسم