کیرم شکست دختر تو اینقده تنگی

بخورم کیرشو اونم نامردی نمیکردو همه جای کسم میخورد اولین بار بود یکی کسم میخورد که تو دهنش ارضا شدمو شروع کردم به خوردن کیرش

همینجور که کسم میخورد با کسمم بازی میکرد ه با تخماش بازی میکردم و لیسشون میزدم سرمو فشار میداد به کیرش جوری که خفه بشم انگار کسم تا حالا کیر ندیده بود

خودمم از عمد تا ته کیرشو میخوردم من سه بار تو دهنش ارضا شدم بلند شو منو خوابوند کیرشو گذاشت رو کسم