کیرش که سیخ شده بود و دیدم خیس شدم

2.5K

دستشم رو کونم بود ماساژ میداد یهو دستش و از پشت رسوند به کس خیسم گفت ارضا شدی گفتم نه اونم گفت عشقم ارضات میکنم 

 با کسم بازی کرد چهار پنج دستش کشید رو کسم که ارضا شدمو بیشتر کسم میمالید منم دستم گذاشتم رو کیرش که سیخ شده بود دستمو از زیر شلوارش بردم داخل گرمای کیرش حس کردم یهو خودشو ازم جدا کرد 

 باهاش همکاری میکردم و کیرشم از رو شلوار میمالیدم از پشت کیرش زد به کونمو سینمو گرفت