بی هوا کیرشو تا ته کرد داخل

3.5K

همش منتظر بودم شروع کنه و اون ریلکس بود خودمو داده بودم دستش.دستش هی میبرد تا رو کونم و میاورد تا گردنم

یهو پاشو انداخت رو پام کیرش که سیخ شده بود رو دیدم کیرشو از رو شلوار زد به کسم ک چسبید بهم و مهکم لبم و میخورد.منم مهکم بغلش کرده بودم و لبش میخوردم.دستش رفت زیر شلوارکم که خیلی نازک بود کونمو ماساژ میداد

زبونشو تا بالای سینه هام میاورد ولی کاری با سینم نداشت زبونم کردم تو دهنش زبونمو مک میزد والانم خیس خیسم