سجده کن ,کون ات بزارم

تو همون حالت چند دقیقه تلنبه زدم و برگردوندمش پاهاشو گذاشتم رو شونه هامو شروع کردم به تلنبه زدن

چند دقیقه تو همون حالت هم مثل وحشیا تلنبه زدم و سینه هاشو هم خوردم ،،یه لحظه گفت وایستا

دیدم تو همون حالت پاهاشو دراز کرد و کامل چسبوند به هم به من گفت از بالا بذارم تو کوسش،،چون رون های تو پری داشت قشنگ سوراخ کوسش مخفی شده بود بین پاهاش ،منم گذاشتم لای پاش و خودمو کشیدم پایین تا کیرم به سمت جلو صاف بشه و بره توش

وقتی رفت تو گفت زیاد نکشش بیرون همون تو باشه و یه کوچولو بازی بده ،فکر کنم از اینکه کیرم میمالید به کلیتوریسش لذت میبرد ،،دیدم صدای ناله هاش بیشتر شد جوری لبمو گاز میگرفت که دردم میومد و با صدای ناله های منم قربون صدقم میرفت ،،کم کم دیدم چشاش داره سفید میشه و بدنش داره میلرزه چند تا جیغ کوچیک کشید ،محکم بغلم کرد و فشارم داد و آروم شد ،ولی من همچنان تلنبه میزدم ،پاهاشو باز کرد و گفت محکمتر بزن ،چند دقیقه زدم تا بالاخره اون

خارش معروف رو حس کردم انقد قوی بود که گفتم الان اگه ارضا بشم تموم خونه خیس میشه ،بالاخره ارضا شدم و کشیدم بیرون و ریختم رو شکم و سینه هاش