وقتی خورشید کوس اش رو داغ کرده

قرص و خوردم و شروع کردم به لخت کردنش،،لخته لخت تو بغلم بود تا میتونستم سینه هاشو خوردم و با دستم کوسشو مالیدم،،اصلا تو این دنیا نبودم ،،سکس تو اوج شهوت واقعا بهترین حس دنیاست ،،سریع پاهاشو باز کردم که برای اولین بار سکس و تجربه کنم ،،کیرمو تا روی کسش بردم که دیدم سریع پاهاشو جمع کرد و گفت نه نه نه الان زوده و چسبید به لبم

با اینکه حس خوبی داشت ولی با اون کیری که نزدیک دوساعت بود شق بود فقط میخواستم تو یه سوراخ فرو کنم که اون بار سنگین از رو دوشم بیاد پایین،،احساس سنگینیه عجیبی تو زیر شکمم داشتم و میدونستم فقط با فوران منی از کیرم این حس رفع میشه،،بعد چند دقیقه که لبمو خورد پوزیشن سگی نشست جلوم گفت کوسمو لیس بزن، منم زبونمو کشیدم رو کوسش ،خیسه خیس بود ,تو فیلما که اینچیزا رو میدیدم یه کم چندشم میشد و میگفتم عمرا من از اینکارا بکنم ولی اولین بار بود تو اون موقعیت بودم و با وجود حس شهوتی که داشتم اونکار واقعا لذت بخش بود ،،طاقتم تموم شد و کیرمو تنظیم کردم رو کوسش تا فرو کنم داخل که دیدم دمر دراز کشی و منم باز تو رمین و هوا موندم ،،برگشت سمتم و باز بغلم کرد و شروع کرد به لیس زدن تمام بدنم واقعا دیگه طاقت نداشتم و گفتم میخوام بکنمت دیگه نمیتونم

پاهاشو تو همون حالت از هم باز کرد ،یه پاش رو زمین یه پاش رو هوا ،،خودمو بهش نزدیک کردم جوری که پاش که پایین بود وسط پاهام بود ،،گفت حالا بکن توش،کیرم که خیسه خیس بود و مالیدم به کوسش و آروم فرستادم تو ،،حتما اوناییکه برای اولین بار سکس کردن حس و حال اون لحظه مو درک میکنن و خوبیش این بود که طرف مقابلم کار بلد بود ،آروم شروع کردم به تلنبه زدن انقد سنگین بودم که فقط میخواستم

آبمو بپاشم روش تا سبک شم ولی هرچی تلنبه زدم آبم نیومد ،فهمیدم که تاثیر قرصه ست چنان ناله میکرد که حشرم چند برابر میشد