چوچول خوش مزه دوس دارم میک بزنم

 انگشتام آروم رفت بین پاش دستمو آروم لای کسش کشیدم اون خیسی گرمش و حس کردم آروم انگشتامو بازی دادم و اون کمرم و به خودش فشار میداد سرمو پایین بردم

حجم لذت نمیتونستم حرف بزنم زبونم و لای کسش کشیدم و خیره چشماش شدم خودش سینه هاشو بین دستاش فشار میداد نور قرمز آفتاب رو نوک سینه هاش بود اروم نوک سینه اش و داخل دهنم کشیدم و مک زدم سینه دیگه اش و تو دستم فشار دادم 

فشار داد دستام آروم کسش و ماساژ میداد سینه هاش و میبوسیدم و انگار تنش خود بهشت بود با زبونم از وسط سینه هاش تا کسش خط کشیدم