وقتی حشری میشم ,میخوره برام

بخگواب تا برات بخورم ابت و بیارم تو دهنم