من شورت صورتی ات ,کمر باریک من

با کونت بازی کن تا من آبمو بریزم روت