فیلم سکسی از کیر کلفت


 داشت از شهوت میمرد،شروع کردم سینه های چربش رو خوردم،نوک سفت و برجسته ای داشت

روغنو ریختم کف دستم و دستامو مالوندم بهم تا سرماش گرفته بشه و مالیدم پشت کمرش،همینطور چربش کردم طوری که کل بدنش برق میزد و میمالوندم،رسیدم به رونهاش،همیطور میمالوندم و اروم دستمو میزدم به کسش،هنوز شورتشو در نیاورده بودم،بر گردوندمش و شروع کردم مالوندن سینه هاش با روغن،سینه های کوچولوش که حدود ۷۵ ۸۰ًبود با نوک های برچستش رو میمالوندم،آروم اومدم رو شکمش رو مالوندم،رسیدم به روی رونش،همینطور آروم دستم هم میزدم به چوچولش،دیگه نا نداشت،فقط دوست داشت بکنمش

سرم رو فشار میداد که محکم تر بمکم،همینطور با لیس و بوسه اومدم پایین تر رو شکمش،دور نافش رو میخوردم،کم کم گوشه شورتشو کنار زدم،چقدر کسش و چوچولش سفید و صورتی بود