ورود

ثبت نام

loading...

زن حشری ایرانی وسط ما دوتااسم خانمم رو صدا زدم و گفتم پس چته،و شرتش رو کشیدم پایین و تا اومد خودش رو جمع کنه رفتم روش و کیرم رفت لای کوسش و توی همون حال اروم شروع کرد صدا کردنم که قبل جواب دادن،کردمش داخل و دیدم تقلا میکنه درش بیاره،کامل زدمش جا.اونم دید جدی جدی انگار خوابم و حسابی اشتباه گرفتم،از ترس طاهره حرفی نزد و منم شروع کردم تلمبه زدن.دو سه بار ارضا شد و منم دوبار آبم اومد که ریختم داخل.صبح دیدم داره صدام میکنه،پاشدم دیدم با سوتین نشسته و گفتم خاله پس لباست…با اخم گفت یعنی جدی حواست نبود.گفتم چی!!!گفت زود برو داروخانه قرص ضدبارداری اورژانسی بگیر برام.گفتمش چرا…با اخم گفت بسه،دیشب منو با زنت اشتباه گرفتی و هرچی صدات کردم بیدار نشدی و زود وگرنه از وقتش میگذره…رفتم قرص گرفتم و اومدم دادم بهش و پرسید طاهره…گفتم نمیدونم.گفت زود بریم دوش بگیریم که ببینه میفهمه.خواست بلند شه گرفتمش.گفتم من که نفهمیدم و با التماس یه دست دیگه کردم.الان یکساله هفته ای یه بار میکنمش و اونم میمیره برا کیرم
loading...