باریک اندام حشری

به آرومی شلوارش رو از پاش در میاره و شورت کوچیکش رو کنار میزنه

رو مبل به این شنه زیبا نگاه میکنم که انگشت اشو تو دهنش میکنه و به آرومی به سمت شورتش هدایت میکنه

با رقص و عشوه خاصی به شورتش رو پایین میکنشه وکوس اش رو به صورت من نزدیک میکنه