گاییدن خانوم چاق مکزیکی با دوستا م

1.1K

ساق پاش تو شب میدرخشید یک رزو دیدم عکس سکسی mfm فرستاد به ایدیم منم اصلا انگار نه انگار که شوکه شدم و اینا و بلافاصله در جوابش اووووف جووووون عجب کوسیه فرستادم اونم بلافاصله نوشت هووو بدنش مثل مریمه گفت منم گفتم مریم کیه تا اینکه فهمیدم مریم زنشه با خجالت گفتم ببخشید منظوری نداشتم ولی واقعا بدن این خیلی خوبه اگر بدن خانومت اینجوریه قدرش و بدون اونم گفت من که نمیتونم بسازمش مگه یک بدن ساز بسازه!!! منم فهمیدم صد در صد منظور داره و بحثای سکسیمو و سکسای که قبلا داشتم و گفتم ناگفته نباید دو بار تجربه mfm داشتم یکی تو ایران یکی خارج از کشور و میدونستم اینجور مردا دقیقاااا چی میخوان خوب نمیخوام سرتون و درد بیارم قرار من و محسن این شد شب با مریم و من بریم پیتزا بخوریم و بیشتر اشنا شیم(مریم اسم واقعی هست) لحظه شماری میکردم برای شب یک تیشرت سفید پوشیدم که تنگ بود و بدنمو نشون میداد با یک شلوار لی تنگ و بدون شورت پوشیدم که کیرمو خووووب نشون بده یک عطر سکسی هم زدم و منتظرشون شدم تو حوالی سعادت اباد نیم ساعت دیر کردن ولی بالاخره رسیدن و من و سوار ماشینشون کردم اونشب بارون زیاد میومد و یکم تیپم خراب شده بود ولی عوضش وقتی به بدنم بارون میخوره چون عضلانیم بدنم سکسی تر میشه منم از دستی استین کوتاه پوشیده بودم که تیشرتم وقتی خیس میشه و اب میخوره بچسبه بدنم بیشتر دیده شه خلاصه سوار شدم و دست دادیم و من شروع کردم به صحبتای چرت و پرت غیر سکسی به هر حال در شان و شخصیتم نبود سریع برم سر اصل مطلب رفتیم یکجا پیتزا بخوریم که وقتی مریم پیاده شد گفتم شما بفرمایید جلو برید اونم جلو رفت از پشت دیدش زدم و قششنگ انالیزش کردم مریم 160 قدش بود سفید در حدی که ساق پاش تو شب میدرخشید صورت کشیده با رژ قرمز تنننند و لاک قرمز و رونای فووووق العاده تپل و گوشتی کونشم نگم که با یک ریتم خاصی چپ و راست میشد وقتی راه میرفت رفتیم نشستیم و سوالای باشگاهی مریم از من شروع شد که یه مقدار شکم دارمو… منم فرصت و خوب دیدم گفتم شکمت و ببینم اونم انگار که نه انگار محیط عمومیه شکمش و داد بالا و دیدم بهههه چه شکم سفید و تختی اینکه اصلا شکم نداره فقط میخواست بدنش و نشون بده منم درجا سیخ کردم گفتم بپوشون محسن زنت و که همینجا میام روش هااا این اولین حرف سکسی اونشبم بود اونم بلافاصله گفت ای جووون که مریم و اینقدر دوست داری مریمم هیچی نمیگقت فقط میخندید سریع پیتزا رو خوردیم و رفتیم دوباره سوار ماشین شدیم بارون شدید میومد من عقب بودم و محسن و زنش جلو ماشین یکم که رفتیم سمت اتوبان من گفتم ای جان عجب بارونی تو این بارون حال میده مریم برا محسن کار بد کنه خخخ محسنم گفت مریم راست میگه ها اصلا دید نداره برو عقب!!! منم گفتم محسن مگه منم گفتم محسن نه شهاب اونم گفت محسن فعلا داره رانندگی میکنه مریم مخالفت کرد گفت باشه پسفردا میریم خونه محسن من استرس دارم یکی ببینه محسنم اصرار میکرد که عزیزم کسی نمیبینه و تو ببین مگه ماشین کناری رو میبینی و ازین بحثا که من عصبی شدم از پشت دستم و بردم رو سینه های مریم مریم شوکه شد ولی هیچی نگفت محسنم گفت جووون از زیر مانتو دستمو بردم و سینش و گرفتم به جرات سینش 85 بود و عاااالی اصلا سوتین نبشته بود ولی اینقدر سفت و ناز بود که نگو دستم و سریع دراوردم و دوتا انگشتمو کردم دهن مریم اونم خیس کرد دستم و بردم سمت شلوارش ولی دستمو گرفت گفت نه باشه واسه پسفردا محسنم میگفت جووون جووون ادامه بدید نزاشت شلوارش و باز کنم دستم و هرچی میتونستم روناشو مالیدم یعنی اینقدر مست بودم که همونجا دوست داشتم بکنمش دوباره دستم و بردم تو سینش که اینبار دستمو گرفت و گفت نکن دارم خیس میکنم گفتم بهتر بیا عقب بخورم کوست و جلو محسن جون و از ایینه ببینه هرچی گفتم قبول نکرد و دیگه عصبی شدم ادامه ندادم محسن سکوت کرد و منم همینطور که رسیدیم به یکجا محسن ایستاد گفتم من و چرا اوردی اینجا بزار جای مترو مریم گفت خود محسن ته دل من و خوند تند تند تلمبه میزدم که تا پسقردا نمیتونم اینجا خونمونه بزار برم بالا بچمون رو بفزستم خونه خالش(یک پسر 9 ساله داشتن که تو همون صحبتای چرت و پرت قبل پیتزا بهم گفتن و خونه خالشم دو طبقه پایینتر از خونه خودشون بود)منم داشتم میمردم از ذوق مرگی ولی بروز نمیکردم گفتم فقط سریع محسن هم رفت گفت تک زدم بیا بعد ده دقیقه تک زدن منم مثل وحشیا رفتم طبقه پنجم خونشون بود از در وارد شوم دیدم محسن لخت لخت با یک شورت نشسته انگار از قبل امادس و مریمم با شلوار لی و یک تاپ مشکی که فقط سینه بود چیز دیگه نمیدیدی منم تا وارد شدم رفتم سمت مریم لب گرفتم و چسبوندمش به دیوار رفتم سمت شلوارش محسن گفت بیا تا دو سه ساعت زن خودته نترس بشین مشروب بخوریم منم نشستم یک شیشه مشروب اوردن ساعتای 7 شب بود برقای خونه رو کم کردن 4 پیک زدیم که دیگه من نتونستم رفتم سمت گردن و لاله گوش مریم که دیدم داره اخ اخ میکنه و ازونورم محسن جووون جووناش دوباره راه افتاد گفتم این شلوار لعنتی رو در بیار دیدم محسن پرید براش دراورد دیدم وای دوتا پایه ادم که نه دوتا پایه قووو سفید ولی در حجم بالا افناد بیرون دیگه دیوونه شدم انداختمش رو مبل رو رفتم وسط پاش از کنار شورتش زبونم و دادم تو اینقدر بو خوب میداد و خوشمزه بود که نگو محسن رو صندلی جلو من نشستم منم یکی از پاهای مریم و دادم دستش گفتم پا این جنده خانم و بگیر ببینم وسطش چیه که همینو گفتم محسن ترکید گفت جون بکن این جنده کوس خانوم رو جلوم که شورتش و جر دادم و زبونمو تا تهههه کردم تو کوسش و با ولع تمام میخوردم اوم اهه مریم داشت دیوونم میکرد شلوارمو دراوزدم و کیرمو انداختم بیرون که مریم سریع بلند شد و کیرمو کرد تو دهنش و تند تند میخورد خایمم میخورد که دیوونه شدم با چشم دنبال اتاق خوابشون گشتم دیدم گوشه یک در بازه و تختشون دیده میشه منم سریع بغلش کردم به محسن گفتم کاندوم بپر بیار مریمم بردم سمت تخت و پرتش کردم رو تخت محسنم سریع کاندوم و اورد منم پاره کردم و مثل وحشیشا سر کیرم فرستادم و کیرمو بدون اینکه رعایت کنم تو یک حرکت فرو کردم تو کوس مریم که مرسم چشاش باز شد و گفت اخخخ یواش منم گفتم پاهات و باز کن نفسسس اومدم لایه پاش تند تند تلمبه میزدم بدون مکث شاید 1000 تا زدم محسن باورش نمیشد یکی اینقدر بتونه خوب بکنه میگفت وای جرش دادی دقیقا با هر تلمبه من و شلپ شلپ من مریم اوف و اخ بلند میگفت بدن سکسی منم هی نگاه میکرد و دست میکشید برش گردوندم به پشت محسن اومد لپای کون مریم و باز کرد گفت ببین کونش و همچین کونی گیرت نمیاد منم گفتم کونش و لیس بطن مریم و داگ استایل کردم و تلمبه میزدم محسنم تند تند سوراخش و لیس میزد کیرم داشت اتیش میگرفت محسن و پرت کردم کنار تخت و مریم اوردم روش خوابوندم مریم کیر محسن و میحورد منم تلمبه میزدم تو کوسش دیدم مریم گفت بخواب رو تخت منم خوابیدم اومد رو من نشست و هنوز یک دقیقه نشد جیغ زد وای خدا این چی بود و افتا د کنارم منم سریییع اومدم بکنمش و ارضا شم که خودش کاندوم و دراورد و ساک زد و منم ابمو ریختم تو دهنش و خورد تا ته ابمو ولس داشت خفه میشد خیییلی ابم زیاد یود گفتم ک عادت دارم روزی ده بار بکنم و اونروز دو ماه کس نکزده یودم رفت دستشویی تا خودش و تمیز کنه محسن فک کزد تموم شده رفت شلوارش و پوشید مریم از دستشویی اومد بیرون من شق کرده پریدم سمتش تند تند تو کونش ضربه میزدم چسبوندمش به دیوار و موهاش و گرفتم از پشت تند تند تند تلمبه میزدم جفتشون هنگ بودن که چجوری منی که 30 ثانیه نیشت ارضا شدم دوباره شق کردم رو دسته مبل انداختمش به محسن گفتم بیاد سمتم به کیرم اشاره کردم یکم خیسش کنه اخه لبام خشک بود اون فکر کرد میگم ساک بزن طقلس رفت و تند تند کیرمو مالید و خورد منم چیزی نگفتم بعد اومد کاندوم بکشه خودش که کاندوم و گذاشت رو لباش کشید رو کیرم و گذاشت دم کوس مریم من کسرمو جابه جا کزدم گذاشتم سوراخ کونم و یواش یواش تو کردم که دیدم داره جیع میزنه و مسلرزه منم توجه نکردم و فشااااار دادم رفت تو محسن فقط میگفت قربووون دوشت پشر زنم برم که اینقدر خوب میکنه مریم فق جیغ میکشید و میلرزید و پنجه میزد مبل و منم مثل ببر که سکس میکنه بدن عضلانیمو حرکت میدادم رو بدنش و تند تند تو کونش ضربه میزدم دیگه وقتس صداش کمتر شد هی کیرمو در میاوزدم یکی تو کوس مسکردم یکی تو کون دقییقا یک ساعت و نیم بدون کم و کاست همین کارو کردم اونم جیییکش دز نمیومد محسن سه باز با جلق ارضا شد اخر منم تو کونش ارضا شدم صدا مریم در نیومد کیرم و دراوردم و با دسمال پاک کردم شلوارمو پوشیدم دیدم مریم افتاده و فقط میگه وااای سیر کیر شدم عالی بود عاالی منم شلوارم و پوشیدم یک بوس از هزدوشون کردم گفتم میرم ولی در تماسیم رفتم و بعد دوروز ز زدم با کلی ذوق که برا اخر هفته دعوتشون کنم و نمسدونم چرا محسن گفت به مریم خوش نگذشته !!! دلیلشم که پرسیدم فقط گفت خوشش نیومده منم اولین باری بود این و میشنسدم و با اینهمه حرفی که تو سکس و اینا زد تعجب کرده بودم ولس اصرار نکردم چون من با کلی نفر سکس داشتم و تنها دلیلی که یاهام موندن طریقه سکسم و ثدرت سکسم بود ولی اولین باری بود این و میشنیدم اونم تو سکس حرفای دیگه میزدن برای همین زیاد اصرار نکردم و رابطمو با سکس خداحافظی شیک قطع کردم قصه ما یه سر رسید شهابه به خونش نرسید بالا رفتیم ماست بود قصه ما راست بود داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون