گنگ بنگ خانه برای کوس دوستان صمیمی

منم فقط شق شده بودم چند سالی هست ازدواج کردیم وقتی با زنم سکس میکردیم فانتزیمون یکی از دوستام بود که از زنش جدا شده بود و با ما رفت و آمد داشت و وقتی میکردمش ازش میپرسیدم دوست داری رضا پیشمون باشه و باهم بکنیمت که با حال مستانه پاسخ مثبت میداد یه چند باری هم وقتی میکردمش با رضا هماهنگ میکردم به من زنگ میزد و من گوشی رو کنار تخت میزاشتم و صدای سکس ما رو میشنید بالاخره زنمون راضی کردم باهاش تلفنی لاس بزنه وقتی سکس میکنیم مم کیرم از صحبت کردنش شق میشد حشری میشدم و شروع به سکس میکردم . رضا چند باری پیشنهاد داد که وقتشه سکس سه نفره بکنیم ولی هنوز زنمو نتونستم راضی کنم که یه روز زنم گفت یه دوست پسر پیدا کردم اسمش علی هست میخام بیارمش خونه اولش تعجب کردم ولی وقتی چت کردنشو با عکسایی که با هم رد و بدل کرده بودن دیدم فهیمیدم باید حال کنم . بگذریم چند روزی گذشت و ظهر چهارشنبه وقتی رسیدم خونه زنم گفت امشب مهمون داریم ازش پرسیدم کیه گفت علی !! اول شوک شدم ولی کم کم کیرم از حس سکس سه نفره داشت شق میشد بردمش رو مبل و بغلش کردم دست زد به شلوارم گفت هنوز نیومده شق کردی گفتم آره واقعا لذت داره ببینم یکی جلوم تو رو میکنه بعدش رفتیم نهار خوردیم و تا شش خوابیدیم . ساعت 8 بود و من داشتم تو سایت شهوانی سیر میکردم که دیدم با یه ست سوتین و شورت پلنگی و کفش پاشنه بلند و گردنند و یه آرایش توپ از پشت اومد و دستاشو گذاشت رو سینه هام و گفت بلند شو آماده شو دوستم میاد الان بهش گفتم با این لباس میخای بیایی گفت اره این مدلمو دوست داره گفتم مگه دیده گفت اره با وب دیده!!! دو تا ممه هاشو میماله راستش دیگه طاقت نیاوردم حشری شده بوده توپ رفتم یه لباس معمولی پوشیدم که یه دفه زنگ خونه به صدا دراومد از آیفون نگاه کردم دیدم خودشه درو باز کردم وقتی اومد در آپارتمانو باز کردم خوشوبشی کردیم و اومد رو تخت نشست زنم از اتاق خواب با همون تیپ اومدبا هم دست دادن روبوسی کردن و همدیگرو یکی دودقیقه بغل کردن مونده بودم چی بگم منم فقط شق شده بودم بعدش زنم رفت از آشپزخونه چای و میوه آورد و گذاشت و رفت اتاق خواب ما هم مشغول خوردن بودیم از علی پرسیم چطوره ؟ گفت میمیرم براش راستش نمیدونم گفته یا نه ولی من عاشقشم و خودش گفت بیا گفت با تو هم هماهنگ کرده . داشتیم صحبت میکردیم که زنم از اتاق خواب گفت کجایید بیایید دیگه ما هم بلند شدیم رفتیم به طرف اتاق خواب وقتی رسیدیم دیدیم رو تخت لخت دراز کشیده و پاهاشو باز کرده با دستاش داره دو تا ممه هاشو میماله ما هم زود شروع کردیم به در آوردن لباس من شروع به خوردن کوسش کردم علی هم رفت سراغ لباش . آبم میاد کیرشو درآورد بعدش من پاهاشو باز کردم کیرمو آروم گذاشتم تو کوسش و شروع به تلمه زدن کردم علی هم کیرشوگذاشت تو دهن زنم چون میدونست ساک زدنو دوست داره . خلاصه کنم بعدش جامونو عوض کردیم و من دادم برام ساک بزنه و علی شروع کرد به کوس کردن که گفت آبمو کجا بریزم که زنم گفت میخام بخورم بیار بریز تو دهنم وقتی داشت ساک میزد آبم اومد و ریختم تو دهنش که یه دفعه علی گفت داره آبم میاد کیرشو درآورد و آبشو ریخت رو پستونای خوشگل زنم . وقتی آب هردومون اومد کنارزنم بغلش کردیم و شروع کردیم به نوازش و حرفای سکسی زدن اونم کیرامونو دستش گرفته بود و لب میداد . همینطور خوابمون برد تا که صبح بیدار شیدم رفتیم حموم و صبحانه خوردیم و علی رفت و ماهم خونه باهم از خاطره دیشب به هم گفتیم . داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون