بجای حقوق یه گنگ بنگ براش ردیف کردم

1.5K

کیر رو سوراخم لرزید و یهو درد شدیدی حس کردم من بهشون دروغ گفته بودم دوستم واسم هیچ کاری پیدا نکرده بود تو روزنامه همشهری گشتم بعد از کلی گشت یه آگهی دیدم که نوشته بود باغبان و سرایدار میخوان تماس گرفتم یه آقایی گفت من و همسرم هستیم یه خونه داریم تو کامرانیه ی تهران و یه سرایدار و باغبون میخوایم گفتم من فلان شهرم و سرایداری و باغبونیم خوبه جای خوابم دارید که گفت بله جای خواب خوبم بهت میدیم خلاصه چهار ماهی بود که من اونجا کار میکردم سمیرا خانم سی و هشت سالش بود و دندان پزشک بود آقا شهرامم چهل و پنج ساله و کارخانه ی ساخت لوازم آزمایشگاهی داشت وضعشون عالی بود هرکدوم دو سه ماشین مدل بالا داشتن و خونشونم قصر بود تو حیاط خونشون یه اتاق شصت متری با امکانات به من داده بودن منم با آرامش کارمو میکردم اوایل باهام خوب بودن اما کم کم عوض شدن یه بار سمیرا که با مادر شهرام دعوا کرده بود و خیلی عصبانی بود اومد و بهم گفت حسن بیا اینجا رفتم و گفت چرا ماشینمو نشستی گفتم خانم گفته بودید استخرو تمیز کنم از وقتی کارمو شروع کردم مشغول تمیز کردن استخرم که زد تو صورتم و گفت احمق مگه شستن ماشین چه قدر طول میکشه که اول با استخر شروع کردی گفتم ببخشید خانم معذرت میخوام خلاصه رفت آقا شهرام دائم بهش خیانت میکرد و سمیرا هم فحش و ناسزاشو به من میداد. اون روز طبق معمول هر سه شنبه مشغول ماساژ دادن آقا شهرام بودم آقا شهرام یه جوری نگام میکرد و من واقعا سنگینی نگاهشو رو خودم حس میکردم شهرام بهم گفت حسن تو دوست دختر داری گفتم نه آقا گفت چرا گفتم من که دائم دارم کار میکنم وقتشو ندارم گفت خب نیاز جنسی که داری با خجالت گفتم بله آقا بهم گفت درسته سنت کمه ولی نباید از نیازت غافل بشی من برات یه دختر در نظر دارم میخوام برات ردیف کنم هر هفته باهاش سکس کنی هول شدم و گفتم واقعا آقا گفت آره گفتم خیلی ممنون یکم نگام کرد و گفت آلتت بزرگه؟ گفتم معمولیه گفتم ببینمش و دستاشو گذاشت رو آلتم یکم مالید واقعا حس خیلی خاصی گرفتم یه جوری میمالید که بدنم مور مور میشد گفت خوبه بد نیست ولی کیر واقعی رو من بهت نشون میدم دکمه ی کتشو باز کرد کمربند و شلوارشو باز کرد زیرش شرت سفید داشت شرت رو در آورد آلت کلفت سفید و بزرگی داشت دستمو روش گذاشت و گفت بمالش شروع کردم مالیدن گفت در یه صورت دختر برات ردیف میکنم گفتم چی گفت باید اینو بخوریش گفتم آقا نمیشه نمیتونم گفت نترس بخور منم همه جوره هواتو دارم واقعا دلم یکم تفریح و پول میخواست دست کرد تو جیبش و پنج شش تراول پنجاهی گذاشت کنار میزم گفت برش دار برش داشتم و گفت حالا بخورش رفتم پایین حرارت کیرش رو صورتم حس میشد کلاهک کیرش رو داخل دهنم قرار دادم آقا شهرام آهی کشید و گفت تا ته بکن تو دهنت سعی کن دندونت نخوره کم کم ساک زدنو یاد میگیری میخوردم کیرشو و تو دهنم میبرد بعد ده دقیقه گفتم خوبه آقا گفت بلند شو شلوارتو در بیار ببینم درآوردم کونمو بررسی کرد و دوتا تراول دیگه انداخت رو میز و گفت بازش کن سفت کرده بودم گفت بازش کن بچه باز کردم کمی روغن زد و انگشتشو فرو برد داخلم خیلی دردم اومد گفت نترس اولش درد داره بعد خوب میشی ناله میکردم به خودم اومدم دیدم دو انگشت تو کونمه یهو در باز شد سمیرا خانم اومد تو از خجالت داشتم میمردم مثل همیشه اخماش در هم بود گفت به میبینم که شهرام خان کار خودتو کردی اومد جلو و لبی از شهرام گرفت منو نگاه کرد و گفت درد که نداشت حسن؟ گفتم چرا خانم گفت ایراد نداره عادت میکنی شهرام گفت خانم دکتر بیا سوراخشو معاینه کن سمیرا باز کرد کونمو و گفت شهرام یه انگشت دیگه فرو کن جا داره دوتا به زور تو کونم بود گفتم نه لطفا خیلی درد داره دارم جر میخورم الانم سمیرا گفت نترس عادت میکنی بعد به شهرام گفت بکن دیگه شهرام گفت دردش میاد سمیرا گفت خب باید آماده بشه شهرام سومین انگشتم داخل سوراخ کونم فرو برد درد خیلی سنگینی داشتم سمیرا نگام کرد و اومد سمتم باورم نمیشد لبامو گرفت تو دهنش وحشیانه میخورد دهنش طعم مشروب میداد با ولع لبای منو میخورد منم درد کونمو حس دوست داری کون بدی میکردم ممشو درآورد گفت بیا نوک ممه بخور آروم شه دردت نوک سینه هاشو میخوردم و ناله میکرد شهرام بلند شد کیرش رو گذاشت رو سوراخم آروم آروم فرو کرد واقعا درد داشتم سفت کرده بودم گفتم آقا شهرام نمیره باور کنید میمیرم سمیرا گفت نترس نمیمیری شل کن گفتم نمیتونم شهرام بلند گفت شل کن میگم گفتم خیلی درد داره گفت اگه نمیدی وسائلتو جمع میکنی امشب میری از این خونه اگرم شل کنی بره توش و آروم حرف گوش کنی دویست دیگه رو پولات میذارم آروم آروم شل کردم خودمو آلتش سرش بزرگ بود سمیرا گفت سرش بزرگه تحمل کنی بقیش آسونه شهرام خندید و گفت اگه آسونه تو چرا خودت تحمل نمیکنی سمیرا گفت عزیزم من کون نمیدم هیچوقت کون دادن عوارض داره کس من عین کون تنگه دیگه کون رو خانمایی میدن که گشاده کسشون الانم که این از خانما بهتره کونش پس بکن لذت ببر منم شل کرده بودم نمیخواستم از اونجا اخراج بشم وگرنه حقوق خوب محله ی خوب انعام خوب همش میپرید شل کردم کیر آقا شهرام رو سوراخم لرزید و یهو درد شدیدی حس کردم اومدم پاشم سمیرا نگهم داشت و شهرام روم خوابید ناله کردم سمیرا گفت تموم شد تموم شد نترس شهرام گفت وااای جوووون چه تنگه سمیرا لباشو آورد جلوی لبای شهرام از هم لب گرفتن و بعد شهرام شروع کرد به تلبمه زدن واقعا جا دادن کیر کلفتش کار وحشتناکی بود تند تند عقب جلو میکرد فرو میکرد و حس عجیب پر دردی داشتم داخل کونم خالی و پر میشد آقا شهرام بدنساز بود و جوانیاش دو میدانی میرفته اینو بارها گفته بود بدنش ورزیده بود و تند تند تلمبه میزد دردم کمتر شده بود کیرشو تا ته فرو میکرد تو کونم و میگفت دوست داری کون بدی جووون میکنمت سمیرا شرت و شلوارشو در آورد یه کس گوشتی داشت که روش حلقه بود و یه تتوی زیبای گل بغل کسش بود اومد جلوی دهنم خوابید بهم گفت بخور برام جوری که انگار بستنیه آب دهنتو زیاد بزن یکم زبون زدم خیس و شور بود کسش یکم دیگه خوردم و کم کم زبونمو کردم داخلش تند تند میخوردم و سمیرا میگفت بخور کسمو آه بخورش بلیسش آه کس بخور حسن آب همینجوری از کسش میومد نیم ساعت تو اون حالت بودم آقا شهرام کیرشو درآورد اومد جلو کس زنش شروع کرد به جق زدن منم کس میخوردم و هر لحظه خیس تر میشد کس سمیرا و ناله هاش بیشتر یهو آب کیر سفید آقا شهرام ریخت رو کس سمیرا سمیرا گفت واییی سوختم منم مجبور بودم بلیسم قطع میکردم سمیرا بد عصبانی میشد میتونستم حدس بزنم انقدر لیسییدم تا آب بی رنگ سمیرا ریخت رو صورتم کمی کسشو مالید جیغ زد و یهو آروم شد یکم نشستن با شهرام سیگار کشیدن و سمیرا رفت دوش بگیره شهرام پولامو دسته بندی کرد بهم داد و گفت برو یکم دراز بکش درد سوراخ کونت که کم شد بعد برو اتاق کارمو جارو بزن و گرد گیری کن دلم میخواد کون بدم ماشین سمیرارو هم بشور گفتم آقا سانتافه رو یا بنزو؟ که داد زد گفت سمیراا امروز کدوم ماشینو میبری اونم از حمام داد زد بگو جفتشو بشوره شهرامم گفت شنیدی که یالا گفتم بله آقا موقع رفتن گفت هرموقع بخوایم باید بهمون حال بدی منم بهت دیگه انقدر نمیدم این بار اول بود اما هر بار یک سوم این مبلغ بهت میدم که در ماه پول خوبی میشه برات گفتم بله آقا ممنون گفت اون موردی هم که بهت قول دادم دختره رو یه روز هماهنگ میکنم که بعد اون هربار که گفتم گفت فعلا دختره گوشیشو جواب نمیده روشن کرد بهت خبر میدم عرضم به خدمتتون که من دوسال اونجا بودم بعد اونسری هم شش ماهی باهام حال و سکس میکردن بعد دیگه دلشون رو زدم و یک سال بعدش شاید ماهی یکی دو بار فقط منو برای کون دادن و خوردن میخواستن بعدش دیگه یه دختر خدمتکار آوردن با اون حال میکردن بعد دوسال شهرام اون خونه رو که دو سالی بود آگهی کرده بود فروخت بالاخره و قاطعانه تصمیم داشت بره نروژ اما سمیرا همش میگفت که من نمیخوام بیام کار من اینجا جواب میده دیگه نفهمیدم از هم جدا شدن رفتن یا نه منم تو اون مدت به قدری پول جمع کردم که تونستم یه آپارتمان چهل متری بعدش تو اندیشه فاز یک بخرم الانم تو یک شرکت تو پاسداران بازاریاب هستم خونه ام رو تو اندیشه اجاره دادم و اینجا سمت امیریه یه واحد رهن کردم خداروشکر یه پرایدم قسطی خریدم و زندگی تنها و با آرامش دارم و تو این سن وضعم بد نیست ناگفته نماند که آقا شهرام وقتی داشتم از اونجا میرفتم شش ماه حقوق بهم اضافه داد و سمیرا هم یه مبلغی بهم داد صفرم زده شد اما الان خداروشکر در آرامشم ولی دیگه الان خودم دلم میخواد کون بدم و یه جورایی روم مونده و دائم هوس میکنم امیدوارم از شنیدن خاطره ی من لذت برده باشید چند ماهه با این سایت آشنا شدم سایت خوبیه و منم بالاخره خاطره ی جنسی زندگیم رو نوشتم. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون