عاشق خوردن کیر خوشمزه ام

من و دو تا پسر سکسی یا بیشتر دوتا پسر فوق العاده جذاب و سکسی واسه عملی کردن فانتزیم پیدا کردم…فقط خودم و اون دوتا، البته براشون یه سوپرایزم داشتم ایستاده بودن وسط اتاق…فقط شرت تنشون بود… یکیشون چشم ابرو مشکی و کمی برنزه بود یکم موی کم پشت سیاه روی سینه هاش بود…اون یکی کمی سفید و بور تر بود با چشمای آبی روشن هردو گونه ها و خط آرواره ی تیز و زاویه دار داشتن و هیکل عالی و سیکس پک، سینه های فراخ و بازوهای درشت، کمر و شونه های عضلانی… سن و سالشون اواسط دهه بیست سالگی میزد…مثل خودم تقریبا… تو نگاه شون یه اطاعت توام با جسارت و گستاخی بود که سکسی ترشون میکرد…چون میدونستن من چی میخوام و نسبتا توجیه بودن موهامو جمع کرده بودم بالا و یه لباس خواب نازک تنم بود…رفتم سمت جفتشون…بین شون ایستادم…یکم از این لب میگرفتم یکم از اون…همدیگرو آروم لمس میکردیم و لب میگرفتیم…دوتا دستامو آروم از رو شرت روی کیرشون میکشیدم… پسر بوره رو همونجا نگه داشتم و با سبزه هه رفتم سمت تخت…نشوندمش لب تخت، نشستم رو به روشو پاهامو دور کمرش حلقه کردم…لبامو گذاشتم رو لباش اونم دستاشو دور کمرم حلقه کرد…لبامو روی خط گونه و آرواره ی سکسی و ته ریش دارش کشیدم… لبامو آوردم پایین تر و گذاشتم رو گردنش…لبام سوخت از شدت گرمای زیر گلوش و تنم داغ شد… دستامو میکشیدم روی سینه ها و شکمش…اونم دستاشو گذاشته بود رو کونمو چنگ میزد، سرشو اورد جلوتر لباشو گذاشت رو سینه هام و میمکید…چشامو بسته بودم با دست اشاره کردم تا دومی ام بیاد رو تخت… پسر سبزه سکسی من دراز کشید و منم نشستم روی صورت خوشگلش و اون شروع کرد برام خوردن… من از خود بیخود شده بودمو اون یکی که روبه روم بود هم با خوردن گردنم هات ترم میکرد…لبهاو سینه هامو میخورد…منم دستمو از رو شرت میکشیدم رو کیرش… مطیع من بودن ولی کارشونم خوب بلد بودن، این ترکیبی بود که همیشه برام جذاب بود… یکم بعد ارضا شدم و خودمو کشیدم کنار پوزیشن هامونو عوض کردیم… اون دوتا دو طرفم دراز کشیدن…اون بوره روبه روم دراز کشید…آروم دستمو میکشیدم روی شرتش و کیرشو میمالیدم…صدای نفس هاش دراومد کم کم… شرتشو درآوردمو کیر خوشگل شو گذاشتم دهنم… صدای نفس هاش و آه و ناله های ریزش برام خیلی سکسی بود…من میخوردم و اون آه میکشید و بیشتر هات میشدم…پسر سکسی اون طرفم هم شرتشو درآورده بود و آروم کیرشو میکشید به خط کس و کونم… کیرش داغ داغ شده بود…پشتم بهش بود…نوک کیرشو میکشید رو خط کسم…صدای ناله م دراومده بود…انگشت هاشو میکشید روی کسم و تحریکش میکرد… لای پاهاش و اونم تا ته حلق براش میخورد کم کم کیرشو آروم تو کسم کرد…صدای نفس های آرومش کنار گوشم میومد و داغی نفساش به گردنم میخورد…دوتا پسر هات دو طرفم…کیر یکیشون تو دهنم بود و اون یکی تو کسم و صدای نفس ها و ناله های ریزشون رو از دوطرف میشنیدم…داشتم دیوونه میشدم…یکم بعد پاشدم و اومدم بالا سر جفتشون… روشون سمت من بود…نشستم رو کیر پسر بوره…شروع کردم تلمبه زدن…من روش تلمبه میزدم و اون یکی اومده بود و از پشت گردنمو میخورد و سینه هامو میمالید… بعد پاشدم و خوابیدم رو پسر سبزهه…تنمو چسبوندم به تن برنزه و داغش…رون هامو چسبید و محکم و سریع شروع کرد تلمبه زدن…ای حرومزاده…فریاد و ناله م رفته بود هوا…یکم بعدش آبش اومد و با فشار خالی کرد توم…منم واسه چندمین بار ارضا شدم و جیغم رفت هوا…از روش بلند نشدم جفتمون شدیدا نفس نفس میزدیم، هنوز تنمو چسبونده بودم بهش، سرمو بلند کردم لبامو چسبوندم و حسابی لباشو خوردم… بعد خسته افتادم رو تخت…به پسر چشم آبیم اشاره کردم که بیاد روم و باهام عشق بازی کنه… خوبه که وقتی یکی ارضا میشه و خسته ست یکی دیگه رو داشته باشی واسه سیگار و عشق بازی بعد سکس… همه مون یکم رو تخت کنار هم افتادیم از خستگی… بعدش واسه ادامه بازی من سوپرایزمو رو کردم… پسرا سرشونو بلند کردن و دیدن یه مرد سن و سال دار با هیکل درشت عضلانی ترسناکش رو به روی تخته… پسر بوره رو فرستادم جلوش…گفتم باهاش عشق بازی کن…شروع کرد به خوردن لباش…خودم هم که کنار تخت لم داده بودم نگاهشون میکردم…کم کم دستمو بردم لای پاهام…مرده سر پسرک رو گرفت و محکم نگه داشت لای پاهاش و اونم تا ته حلق براش میخورد…خودم گفته بودم یکم خشن باشه…این فانتزی مورد علاقه من بود انگشتام لای پاهام میچرخید صدای خشنش بهش میگفت یالا بخورش و دستهای بزرگش سر پسره رو محکم نگه داشته بودن… بعد دوتایی رفتن روی کاناپه…مرده لبها و نیپل هاشو میخورد و کون خوشگل پسرکو چنگ میزد، پسره هم واسه مرده جق میزد…جفتشون نفسهاشون تند و آه و ناله هاشون شروع شده بود… یهو برش گردوند و کیرشو آورد سمت کون پسره… نوکشو میزد به سوراخ کونش…کیرشو میکشید به خطش و آه میکشید…بعد هیکلشو آورد روش…با یه دست گردنشو نگه داشت و با یه دست کمرشو بالا آورد… منم انگشتام لای پاهام میچرخید…نگاشون میکردم و جق میزدم… کمر پسرو که بالا آورد یهو کیرشو کرد تو کونش…صدای ناله ی پسره بلند شد…خودش هم چشاشو بسته بود و نفس های محکم میکشید، کیر کلفتشو با یه فشار محکم تو میداد و میکشید بیرون، پسره هربار بلند ناله میکرد،چندبار اینجوری تلمبه زد…یکم بعد خم شد رو پسره و کیرشو تا ته تو داد، با یه دست دستای پسرو از پشت گرفت و ساعد دست دیگه شم محکم گذاشت رو کمرش…صدای ناله و فریاد پسره اتاقو پر کرد… ناله های منم بلند شده بود…داشتم دوباره ارضا میشدم..صدای ناله های پسره به شدت هاتم کرده بود… یه ارگاسم خیلی قوی انگار از تمام تنم گذشت…نفسم که جا افتاد بی رمق خودمو انداختم رو تن پسر برنزه م.سرشو آورد جلو و شروع کرد خوردن لبام میدونست این عشق بازی بعد ارگاسم خیلی میچسبه. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون