سوراخ کونش خیلی خوب بود ,به دوستم دادم بزنه

خوابید روش و کیرشو گذاشت تو کسش من از اینکه میدیدم دوستم داره ترتیب زنم و میده کلی حشری شده بود.خیلی برام عجیب بود و مشروب زیاد یه ذره حشریم کرده بود.یه لحظه بهاره رو زیر خودم تصور کردم و حس کردم کیرم داره میاد بالا.به خصوص که بهاره اون شب یه جوراب و کفش قرمز هم چوشیده بود که حسابی سکسی شده بود..یه کم بعد سامی بهم گفت:من از همین بهاره خوشم میاد.سکس براش تابو نیست.میدونی؟یه بار هم با همین زن خودت سکس داشتن.البته قضیه مال وقتیه که ساناز و بهاره مدرسه میرفتن!از تصور سکس بهاره و ساناز حالی به حالی شده بودم.اینکه دو تا کس جلو هم با هم ور برن خیلی حشریم کرده بود. ولی خب یه کمی هم به بهاره حسادت میکردم و اون موقع بود که فهمیدم چرا ساناز همیشه از بهاره به عنوان بهترین دوستش یاد میکرد!تو همین فکرا بودم که بهاره و ساناز اومدن پیش ما و همون موقع هم سامی بلند شد که بره توالت ولی وسط راه نمیدونم چرا با ساناز سینه به سینه شد.شاید اون لحظه که ساناز و سامی جلو هم ایستاده بودند دو ثانیه هم طول نکشید ولی برای من مثل دو ساعت بود.تصور کردن ساناز و سامی تو اون حالت و لخت که دارن همدیگرو میبوسن خیلی سکسی تر از اون چیزی بود که بتونم فکرشو بکنم.بعد از یه مدت چهارتایی دوباره دور هم بودیم که بحث کشید به همین مسالهء سکس ضربدری.دیدم ساناز خیلی با علاقه داره این بحث رو دنبال میکنه.اکت بودم. من کیرم رو آروم هل دادم تو کس بهار بالاخره سامی طاقت نیاورد و گفت:چرا چیزی نمیگی؟نگاهی بهش کردم و از جام بلند شدم و رفتم طرف بهاره و نشستم جلوی پاش رو زمین و رو به سام گفتم:پس اینکه مثلاً الان من دستمو بذارم رو پای بهاره تو رو حشری میکنه؟و ذستمو گذاشتم رو رون پای بهاره و شروع کردم به مالوندن.بهاره سرشو برد عقب و چشماشو بست..ساناز از جاش بلند شد و سامی گفت:خیلی زیاد!وبعد دیگه نفهمیدم چی شد.ولی به خودم که اومدم دیدم دارم پاهای بهاره رو میبوسم و اونم دستش لای موهامه.اون طرف هم سامی و ساناز لباشون رو لب هم بود و داشتند همدیگرو میمالوندن.آروم سرمو بردم لای پای بهاره و کسش رو از رو شرت بوسیدم.بلند شدم و لباسمو درآوردم و دیدم که بهاره هم دستشو گذاشته رو کیر سامی و داره میمالوندش.عجب کیر گنده ای داشت این مرتیکه!بهاره اومد که جورابشو دربیاره که ازش خواستم این کارو نکنه.چون اونجوری خیلی سکسی تر بود.نشوندمش رو مبل و پیرهنشو درآوردم و اون پستونای گنده و خوشگلش رو با ولع شروع کردم به خوردن.داشت دیوونه میشد و آه و اوهش رفته بود هوا.اون طرف هم صدای آه ساناز اومد که توجه منو جلب کرد.برگشتم دیدم سامی دامن ساناز رو درآورده و از رو شرتش داره کسشو میخوره.بعداً که دقت کردم دیدم لای شرت رو زده کنار و کس هلویی زنمو داشت میخورد.سامی حق داشت.دیدن اون صحنه منو آنچنان حشری کرده بود که نمیدونستم چیکار کنم.منم سریع رفتم سراغ کس زنش و بعد از اینکه آروم شرتشو کشیدم پایین شروع کردم به لیسیدن کسش که بوی حشری کننده ای داشت.بعد از چند دقیقه تصمیم گرفتیم بریم تو اتاق خواب.اونجا تخت نرم و خوشگلی بود که میتونستیم چهارتایی باهم حال کنیم.بهاره و ساناز رفتن رو تخت دراز کشیدن و شروع کردن به ور رفتن با هم.دست بهاره رو کس ساناز بود و دست اون هم رو پستونای بهاره و لباشون رو هم بود.من و سامی هم با لبخند داشتیم این صحنهء باحال رو میدیدیم و حال میکردیم.بعدش دیگه طاقتم طاق شد و رفتم سراغ بهاره و پاهاشو دادم بالا و شروع کردم از روی جورابش لیسیدن ساق و رون پاش که به شدت سکسی بود.بعدش هم کیر شق شده ام رو گرفتم تو دستم و گذاشتم لب کسش.سامی هم رفت سراغ زنم و شرتش رو داد کنار و دوباره یه کم کس ساناز رو لیسید که خیس خیس بشه و بعدش بلند شد ایستاد و کیرشو از تو شرتش درآورد.دیدن کیرش برام خیلی جالب بود.خیلی گنده تر از کیرهای معمولی بود.احتمالاً ساناز خیلی حال کرده! خلاصه.من کیرم رو آروم هل دادم تو کس بهاره.عجب نرم و داغ بود.صدای بهاره تو اون لحظه که کیرمو کردم تو کسش هنوز تو گوشمه که یه آه ناز و سکسی گفت.ساناز هم صدای جیغش رفت هوا.معلوم بود سامی یهو کیرشو تا دسته کرده تو کس زنم و جفتمون شروع کردیم به تلمبه زدن.اون دو تاهم همدیگه رو ول نمیکردن و همه اش در حال لب گرفتن و مالوندن سینهء همدیگه بودن.بعد از چند دقیقه من رفتم روی بهاره و اونو کشوندم رو خودم جوری که من زیر بودم و اون رو.سامی با دیدن این صحنه حسابی حشری شده بود و محکم تر کیرشو میکرد تو کس ساناز جوری که ساناز معلوم بود که هم درد میکشه و هم لذت میبره. کیر شق شده ام رو گرفتم تو دستم و گذاشتم لب کسش یه کم بعد سامی کیرشو از تو کس ساناز درآورد و اومد بالاسر بهاره و در کون بهاره رو با تف خیس کرد و کیرش رو آروم آروم کرد تو کونش و دو تایی با هم شروع کردیم به گاییدن بهاره.ساناز هم اومد کنار بهاره و شروع کرد به ور رفتن با پستونای بهاره.بعد سامی کیرشو درآورد و داد دست ساناز.اونم با ولع تمام شروع کرد به خوردن و ساک زدن.باز هم صحنه ای بود که منو خیلی حشری کرد.کیرمو درآوردم و بهاره رو بلند کردم و کیرمو گذاشتم تو دهنش.اونم خوب ساک میزد.خیلی بهتر از بهاره ساک میزد و معلوم بود تو آمریکا حسابی تجربه کسب کرده.با شنیدن آه و اوه سامی فهمیدم که داره به ارگاسم میرسه ولی مسالهء عجیب این بود که ساناز بیخیال نمیشد و به خوردن و نگه داشتن کیر سامی ادامه میداد.اونقدر ادامه داد تا آب سامی اومد.اینو از یه رد کوچیک آبش که از کنار دهن ساناز زد بیرون فهمیدم.ساناز هم همهء آبش رو خورد و قورت داد.کفرم دراومده بود.چون زنم تا حالا آب کیر منو قورت نداده بود و همه اش میگرفت رو پستوناش.این شد که کیرمو از تو دهن بهاره درآوردم و گذاشتم تو دهن ساناز و اونم شروع کرد به ساک زدن و خوردن و مکیدن کیرم.خیلی باحال تر از قبل داشت این کارو میکرد.ولی من نمیخواستم آبمو بریزم تو دهنش.میخواستم کاری رو بکنم که تا حالا نتونسته بودم.ووقتی دیدم بهاره داره پستونای ساناز رو میمالونه کیرمو درآوردم و رفتم پشت سر ساناز و کیرمو که حسابی خیس شده بود گذاشتم در کونش.ساناز یهو برگشت و گفت نه.ولی تا به خودش بیاد کیر من رفته بود تو کونش.بالاخره بعد از چند سال تونستم راه کون زنمو باز کنم.اونقدر فشار دادم و دادم تا آبم اومد و همه اش رو ریختم تو کونش.حالا زنم هم آب کیر قورت داده و هم آب کیر تو کونش بود و این دو تا براش تازگی داشت.ولی از همه باحال تر سامی بود که دوباره ساناز و گرفت و خوابوند رو تخت و خودش هم خوابید روش و کیرشو گذاشت تو کسش و شروع کرد به دوباره گاییدن زنم.منم بی حال گوشهء تخت نشسته بودم و بهاره آروم داشت با کیرم ور میرفت و هر دو صحنهء کردن این دو تا رو تماشا میکردیم.نزدیک به پونزده دقیقه سامی داشت ساناز رو میکرد و آخرش هم تا دید آبش داره میاد بلند شد و کیرشو گرفت رو سینهء ساناز ولیجهش آبش انقدر زیاد بود که به جای سینه،کل صورت ساناز شده بود پر از آب کیر سامی داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون