داداشی آب کیرتو بپاش روم

م لیسیدن و میک زدن من از بچگی یعنی 11.12 سالگی با پسر عموم دودول بازی و دکتر بازی میکردیم تا وقتی بزرگتر شدم و تو 14.15 سالگی دیگه رسما” چاقال شخصیش شده بودم و راه سوراخمم باز شده بود. این خاطره ماله 20 سالگیمه یعنی تقریبا 8 سال پیش. یه روز عصر پسر عموم به اسم شاهین بهم زنگ زد که خونمون خالیه و سریع بیا منم سریع دوش گرفتم و رفتم دستشویی خودمو خالی کردم و رسوندم خونشون خودمو.بعد سلام کردن دوباره رفتم دستشویی تا کامل تمیز کنم خودمو.یک ربعی طول کشید.بعد رفتم تو اتاقش و رو تخت خوابیدم.و اون طبق عادتش رفت دستشویی و اسپری تاخیری زد و اومد.شروع کرد یکم منو لیس زدن و حشری کردن.یکم دودول منو خورد)چون سایزم کوچیکه(و بعد گفت پاشو شروع کن.نشستم جلوش و شروع کردم خوردن.بعد حدود 10 دقیقه گفت بخواب الان میام.رفت بیرون.وقتی برگشت چراغ رو خاموش کرد و گفت پدرام سرتو بکن زیره پتو و هر کاری گفتم بکن ولی حرف نزن و صدا نکن.گفتم چیه موضوع؟گفت دوستم هم اوردم اونم یه حالی بکنه باهات.منم دیگه نمیتونستم حرفی بزنم.گفت چون همو میشناسید نمیخوام مشخص شه کی هستید.سرتو بکن زیره پتو.منم قبول کردم.پتو رو انداخت رو سرم و بلند گفت بیا تو امادس.خودش دوباره جلوم نشست و من از زیر پتو براش ساک زدم.بعد پاشد و یکی دیگه نشست جلوم.فقط کیرشو زیره پتو میدیدم.خود شاهینم رفت پشتم و شروع کرد با سوراخم ور رفتن و انگشت کردن. من شروع کردم خوردن واسه دوستش و کیرش کم کم تو دهنم سیخ شد.خیلی بزرگ نبود حدود 14.15 سانت بود.ولی خوش بو بود و معلوم بود تازه تمیزش کرده.من شروع کردم لیسیدن و میک زدن.شاهینم از پشت 2تا انگشتش توم بود.که گفت اماده باش میخوام بکنم.کیرشو گزاشت دمه سوراخم و فشار داد تو.رفت تو و شروع کرد به تلمبه زدن و منم با ناله های خفیف داشتم واسه دوستش ساک میزدم.بعد حدود 10 دقیقه شاهین به دوستش گفت پاشو جامون رو عوض کنیم.کیرشو در اورد و جاشونو عوض کردن.شاهین اومد جلوم ک کیرشو گیر زیره پتو و گفت بخور جنده.دوستش هم رفت پشت.چون کیرش از ماله شاهین کوچیکتر بود راحت رفت توم.بعد حدود 5 دقیقه دوستش گفت داره میاد چیکار کنم؟شاهین گفت بیا بده دهنش.باز جا به جا شدن و اومد کیرشو کرد زیره پتو دوباره بخور ببینم جنده و تند تند خوردم و ابش اومد و خوردم.ابش که کامل خالی شد گفت مرسی جندهی چاقال و شاهین گفت برو بیرون من کارم تموم شه.رفت بیرون و تازه من از زیره پتو اومدم بیرون.سر و صورتم خیس عرق شده بود.حالت رو عوض کردیم و شاهین نشست رو تخت و من نشستم رو کیرش.داشتم بالا پایین میکردم و با خودم و دودولم ور میرفتم که در باز شد و دوست شاهین مصطفی لخت اومد تو.من تازه فهمیدم که داشتم کیره کی رو میخوردم و به کی میدادم.اونم نمیدونست که داشت من رو میکرد.شرتش رو جا گذاشته بود اومده بود اونو برداره.وقتی همو دیدیم.من سرمو انداختم پایین.اما اون تازه روش باز شده بود.گفت چاقال پس تویی.خوب شاهین زودتر میگفتی این کونیته دیگه انقدر تو محل بهش احترام نمیذاشتم کونی رو.بیا دوباره بخور ببینم جنده.من واقعا دیگه دهنم نا نداشت.گفتم دهنم جون نداره.گفت خفشو.باید بخوری.شاهین گفت مصطفی خفشو بزار ابه من بیاد بعد بیا.شروع کرد به تند تر تلمبه زدن و منو بالا پایین کردن.مصطفی هم جلوم نشسته بود و داشت با کیرش بازی میکرد.بعد چند دقیقه شاهین باز پوزیشن عوض کرد و سرپا شدیم.منو خم کرد و از پشک کرد تو کونم.اسپری واقعا سرویسمون کرده بود.خودشم خسته شده بود.حدود 5 دقیقه هم سرپا کرد که یهو گفت برگرد داره ابم میاد.منم برگشتم و جلوش زانو زدم و تند تند جق زد و ریخت تو دهنم.منم قورت دادم و بعدش کیرشو تمیز کردم و گفت مصطفی بیا جنده ماله تو.هرکاری میخوای بکن. تلمبه زدن و من داگی کرد مطصفی اومد جلوم با کیره سیخ وایساد.گفتم توروخدا بس کن نا ندارم.گفت خفشو کس کش باید بخوری.موهامو گرفت و کیرشو کرد دهنم و تند تند تو دهنم و حلقم تلمبه زد.بعد چند دقیقه گفت بچرخ رو زمین سگی شو.منم نمیتونستم بگم نه.گفتم بزار زودتر تموم شه.چرخیدم و رفت پشتم گفت این که قاره جنده.پاشو برو تودتو با اب سرد بشور یکم بسته شه.رفتم شستم و برگشتم دوباره یکم براش خوردم و همونجور سگی نشستم و کرد توم.شروع کرد تند تند تلمبه زدن و من واقعا فقط میخواستم تموم شه.چند دقیقه داگی کرد.بعد چرخوند و فرقونی کرد و گفت میخوام تو چشات نگاه کنم و بگامت.وقتی میکرد تو تف مینداخت تو صورتم یا چک میزد بهم.بعد چند دقیقه گفت داره میاد.همونجوری فرقونی کشید بیرون و ابش ریخت رو شیکم و دودولم.کارش که تموم شد رفت و منم با ابه اون شروع کردم به جق زدن.من خیلی زود ارضام و بعد 3.4 دقیقه ابم اومد و ریختم رو شیکم خودم.بعد با دستمال تمیز کردم و رفتم دستشویی.وقتی اومدم بیرون مصطفی رفته بود.به شاهین گفتم چرا گفتی این بیاد و این حرفا.گفت مهم نیست دیگه.از این به بعد گروپ حال میکنیم.و من شدم چاقال جفتشون. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون