لزهای حشری رو هم سوارن

اروم نافش و بوسیدم با چشمای خدادادی خمارش نگاهم میكرد ..قانون جذب بود لبام و گذاشتم رو لبای درشت و خوش فرمش اروم لباشو بین لبام كشیدم هیچ واكنشی نشون نمیداد و من هم عقب نمیكشیدم از عسل لباش …اروم لباشو میمكیدم رو نوك انگشتام وایستاده بودم كه دستش دور كمرم نشست احساس كردم قلبم پودر شد از گرمای دستش بوسه ام كه كامل شد عقب كشیدم خیره به چشمایی شدم كه بسته شده بودن صداش كردم جوابی نشنیدم انگشتم و روی گونه نرمش كشیدم و بوسیدمش از خونه اشون بیرون زدم. روزها گذشت و همینطور ادامه پیدا میكرد مثل همیشه با هم حرف میزدیم و هردو چشممونو رو اون روز بسته بودیم ولی من هنوز طعم لباش و میخواستم هنوز جای دستاش رو كمرم اتیش میگرفت هفت مهر بود و شروع فصل جدید تحصیلی و پاییز بهم گفت دوست دارم با دیدن پیامش شوك شدم جوابش و دادم به عنوان یه دوست؟ فكر میكردم باهوش تر از این حرفا باشی ارامش! و اون شد خانم من شد منبع ارامشم دستاش و از دستام دور نمیكردم بوس عطرش و از خودم دور نمیكردم وقتی دیدمش تغییر كرده بود موهاشو كوتاه كرده بود و دیگه نگاهش و ازم نمیدزدید موهاش عین من كوتاه شده بود اون برای من جان بود یه شكوفه توی تاریكی بود هر چی كه بود برای من ارامشی بود كه نمیشد ازش دل كند ماه ها گذشت تا بهار سال بعد هنوز همونقدر عاشقانه دوسش داشتم و دوسم داشت هنوز لبهای پر از عطشمون بهم متصل بود و هنوز اون روح دیگه من بود سرمو كردم تو گردنش عین گشنه ها اومده بود خونمون فقط اون بود و من روی تختم خوابیده بودیم …فانتزی بود روی تخت یك نفره دو نفره خوابیدن اروم انگشتم و از شقیقه هاش تا مژه های پرش كشیدم تا گونه های برجسته اش تا لبای غنچه اش تمام اون صورت و عین نقشه داشتم حفظ میكردم ..عین نقشه نجات اروم لباش انگشتام و بوسید انگشتم ى بین داغی لباش كشیدم از نزدیك شدن بیش از حد بهش میترسیدم چون یاد اون روزی می افتادم كه تو خونشون میخواستم قله تنش و فتح كنم و اون به شدت حالش بد شده بود همچنان داشت انگشتامو میبوسید لبامو روی لباش گذاشتم انگشتای خوش فرمش توی موهام چنگ میزد منظم و نرم اون همه چیزش برای من عین بهشت بود زبونم و روی داغی سقف دهنش كشیدم خیلی اروم روم خیمه زد لباش و به گردنم رسوند لذت میبردم از اینكه انگار لباش گرسنه است بوسه های خیسش از زیر گوشم تا ترقوه هام كشیده میشد اروم موهاشو چنگ زدم با مكش گردنم ناله كوتاهی كردم سریع جامونو عوض كردم از بالا بهش نگاه كردم.و سرمو كردم تو گردنش عین گشنه ها گوشت شیرین تنش و میبوسیدم كیس ماركای بنفش كوچیكی از زیر گوشش جا مونده بود بی تابیش و حس میكردم تو گوشش گفتم میخوایی بهم اعتماد كنی خانومم؟ تاییدش یه بوسه داغ روی لبام بود اروم چشماش و بستم زمزمه كردم پس بزار به روش من بازی كنیم بین ترقوه هاش و بوسیدم از توی كشوم كراوات قرمز رنگی كه خودش برام خریده بود بیرون كشیدم تیشرتش و از تنش بیرو كشیدم ناله خفیفش و شنیدم دستاش و بالا سرش بستم صدای زمزمه اش و شنیدم چیكار میكنی ارامشم؟ لباشو بوسیدم فتحت میكنم اروم سوتینش و باز كردم و لبامو به سینه های داغش رسوندم میخواستم فقط با حس لامسه اش لبای منو حس كنه لبام و نوك سینه هاش گذاشتم نرم بود و سفید اروم مكیدم كم كم مكشام محكم تر شد و صدای ناله های واقعیش و میشنیدم بدون هیچ تظاهری صدایی ازسر لذت داشتم میشنیدم و از شراب تنش لبریز میشدم خط سینه اش و بو كشیدم تا نافش اروم نافش و بوسیدم دكمه شلوار جینش و باز كردم صدای ناله اش و شنیدم ارامش هیش بهم اعتماد كن كشاله رانش و نرم بوسیدم شلوار تنگش. و اروم پایین كشیدم با هربخشی كه پایین میكشیدم ران خوش فرم و سفیدش و میبوسیدم صداش دوباره بلند شد همش نگران این بودم كه اذیتش كنم اروم خودمو بالا كشیدم همه چی خوبه مهر جان من؟ گونه هاش صورتی شده بود لبش و گاز گرفت خوبم لباش و دوباره بوسیدم شلوار و از تنش بیرون كشیدم اروم روی شرتش و بوسیدم كشاله رانش و نرم بوسیدم صدای چنگ زدن انگشتاش به چرم بالای تختم و میشنیدم و نفسای سنگینش اروم لباس زیرش و در اوردم روناش و بهم چسبونده بودم روی عضو سفیدش و بوسیدم و اروم روناش و باز كردم اروم عضوش و بوسیدم نرم و خیس .زبونم و روی كلیتوریس تحریك شده اش كشیدم .. یك بار تجربه سكس با یكی از دوستام كمكم كرده بود كه بتونم تمام لذت و بهش بدم ناله هاش و فقط دیواره های اتاقم شنیدن و لب های گیجگاهی مغزم صبط كردن اروم انگشتم و رو كلیتوریسش گذاشتم و اروم بوسه هام پایین كشیدم تا زانو هاش تا مچ سفید پاش همه جای تنش و غرق بوسه هایی كردم كه از نظر خودم مظهر عشق و سجده نیاز بود اروم بولیز شلوارم و در اوردم و روش خیمه زدم دست و چشماش و باز كردم چشمای خمار و لبریز از نیازش و روم قفل كرد لبامو رو لباش گذاشتم و خودمو بین پاهاش جا دادم اروم عضوم و رو عضوش میكشیدم و صدای ناله هاش و بین لبام میكشیدم گوشش و مكیدم تو جانان منی محكم تكون میخورد دستمو كنار سرش ستون كردم دستاش كمرم و چنگ میزد و به خودش فشار میداد بریده بریده زمزمه هاش و شنیدم من عاشقتم ناله خفه ای كردم لباشو بوسیدم و با صدای گرفته ام گفتم منم عاشقتم همه امیدم تنش اروم لرزید و چشمای خمارش بسته شد چند ثانیه بعد تن منم اروم گرفت از كنار تختم و از روی عسلی شكلات و بین لبای خودم گرم كردم و بین لباش گذاشتم و بغلش كردم بخور ضعف نكنی همه وجودم سرشو به سینه ام چسبونده بود صدای تاپ تاپ قلبش و میشنیدم یك دقیقه بعد هر دو اروم اروم بودیم یه خلصه شیرین حاصل از لذتمون موهاش و بوسیدم هنوز عاشقشم هنوز عاشقمه هنوز وقتی نگاهم میكنم حس میكنم اولین باره میبینمش هنوز وقتی بغلم میكنه انگار اولین باره اینقدر كه این قلب لعنتی بی قرارشه داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون