کیرم و شق کردم بزارم تو کون زشت و سیاهش

4.6K

بریم سکس

بعده مدت کوتاهی چت و اشنایی قرار شد برم شهرش که هم ببینمش و سکس کنیم و هم کمک کنه کار پیدا کنم ، حتی خرج کرایه اتوبوسمو هم داد و قرار شد برسم اونجا بازم کمکم کنه و نزاره بهم فشار مالی بیاد و منم بحرفش اعتماد کردم و با جیب خالی تنها با 70 تومنی که برام فرستاده بود پاشدم رفتم اصفهان.وقتی رسیدم اصفهان تقریبا ساعت 4 عصر بود که با ماشین خارجی گرونش اومد دنبالم، یه مرده بالای 45 ساله شکم گنده بدترکیب بد هیکل اما مهربونو مودب.کمی حرف زدیم و بشدت از من خوشش اومده بود و اصرار داشت بریم خونش . قرار بر این بود که منو ببره مسافرخونه ای خودش بیاد پیشم تا یه جایی برام کارو جا خواب پیدا کنه اما پا کرد تو یه کفش که امشب زن و بچمو فرستادم دنبال نخود سیاه شب خونه باشیم تا فردا ، منم با اینکه دلم بشدت شور میزد چاره ای نداشتم و ناچارا باهاش رفتم. حدود 6 عصر رسیدیم خونش و شام خرید و خوردیم و اصرارکرد که بریم سکس و هرچی بهونه تراشیدم که خستم و بی حالم و بزار فردا مگه حالیش میشد مگه زبون میفهمید عین خرس میچسبید بهم و ماچ میکرد و نازمو میکشید و منم حالم بهم میخورد و تو دلم به زمین و زمان فوش میدادم که مجور شدم برا کمترین حق انسانیم که شغل و کاره باید بهم چی ارتباط حال بهم زنی تن بدم.

کیرم و شق کردم

سرتونو درد نیارم با بدبختی و تصویر سازی کیرم و شق کردم و تاخواستم بزارم تو کون زشت و سیاهش که دیدم یکی کلید انداخت بدر و اومد تو خونه.کوتاه کنم داستانو زنه یارو نمیدونم از کجا بوبرده بود که حضرت شوهرش الواط تشریف داره و سر بزنگاه اومد خونه و مچشو بد جور گرفت.از داد و فوش و نفرین وتوهین و فوش هرچی بگید بهمون گفت و میخاست زنگ بزنه پلیس که شوهرش نزاشت و با دعوا رفتن تو اتاق خواب و ازون فرصت استفاده کردم و یک دقیقه ی جم کردمو از خونش فرار کردم وقتی بخودم اومدم تو یه پارک نزدیک خونشون بودم وحتا کفشام زیر بغلم بود. تو سرمای آبان ماه حدود ساعت ده شب تنها و غریب و بی پول تو شهری که اول بارم بود، تو پارکی که حتی نمی دونم کجا بود، بدترین حال عمرمو داشتم بحال خودم زار میزدم که چرا اخه به چه گناهی باید اونقد تحقیرو خورد میشدم. تو اون حال بودم که یه زن و مرد منو دیدن و اومدن جلو از حالم پرسیدن و منم گفتم برا کار اومدم اینجا اما کیف و پولامو زدن و منم غریب و بی پول. مرده از جیبش 25 تومن برام در اورد و گفت پاشو میرسونمت ترمینال و با زنش منو اورد به ترمینال اصفهان و رفتن. منم ازونجا به چنتایی رفیقم زنگ زدم و و 50 تمن برام فرستادن و با اخرین اتوبوس برگشتم بشهرم. بعده سالها هنوز 25 تمن اون زنو مرد و نگه داشتم تا یادم نره برا هیچ کاری به کسی رو نندازم، تا یادم بمونه اگه گی شعور داشت و شرف نمیرفت زن بگیره وقتی ام زن گرفت غلط بکنه بگور امواتش بخنده کون بده . اگه مملکت ما مملکت بود منو هزاران تا جوون دیگه چرا باید بخاطر مال و کار پاشیم بریم ناکجا اباد و الوده تعفن کونی هایی بشیم که اسم گی و میزارن رو خودشون و گند میزنن به ماها. امیدوارم گی ها این داستان و بخونن و باور کنن که گی های متاهل روانی ترین و بدبخترین موجودات خلقتند، کسی که نتونه در مقابل فشارهای خونه مقاومت کنه و به نفسش خیانت بکنه و بره یه کوس بگیره به این خیال که خودشو راحت کرد و دیگه تموم ، موجود خطرناکیه که علاوه بر برچسب کونی برچسب گوات و کوسکشم برا خودش خریده.

کونی بیچاره

یارو ماشینش اون موقه 500 تومن قیمت داشت خونش 400 متر ویلایی تو جای خوب اصفهان و هر ساعت 10 نفر از ارباب رجوعاش بهش زنگ میزدن و کسب تکلیف میکردن ؛ اونقد غیرت و شعور نداشت که برا کون دادناش یه اتاق اجاره کنه تا اون بلا سر منو خودش نیاد شمایی که اونقد وضعت خوبه دیگه چه مرگته چپیدی وره دل زنو بچه و تو این مملکت جم کن برو خارج اونقد کون بده تا پاره بشی اما برا من و امسال من که از زور و جبر جامعه محتاج شدیم تله نزار و ماهارو آلوده زندگی متعفن و لاشی واره خودتون نکنید. اونشب و روز سیاه برا من تموم شد و الان زندگیم روبراهه چه مالی چه جنسی ، از نظافت چی و ظرفشویی رستوران کارکردم تا مغازه و باغداری و تو همشونم هم عشق و حال خودمو کردم هیچوقتم احساس حقارت و کمی و عقده نداشتم چون با هر کی دلم خاسته بودم و برا یه کونو کیر آویزون بچه های مردم ازین شهرو اون شهر نشدم و هیچکی پشت در اتاقم خف نکرده نکرده و مجبور نبودم و نیستم تا برا یه سکس ده نفرو بپیچونم ، نه از کسی میترسم نه حساب میبرم و نه کسی حق داره بهم بگه با کی میخابی، اما برای اون یارو و هزاران کونی بیچاره مفلوک متاهل متاسفم که باید بزور شوهر باشن بزور کوس گندیده زنشونو بکنن و خودشونو تا خرخره تو کف و حسرت یه رابطه ازاد با اونکه میخان بزارن و دست اخر هم بی برو برگرد کوسکشی و دیوثی کنن 

داداش حشری, کیر,داداشی  کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر  برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره  زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون