آفریقایی آماتور با کون سیاه

<p>سایزشم مالی نبود رضا را ببینم نزدیکای ساعت 2 بود که دیگه مشتری نداشتیم و من میدونستم خسرو میره نهار بگیره رفتم دستشویی برون مغازه توی کاراژ رضا هم داشت رو یه ماشین کار میکرد یکم براش عشوه اومدم و رفتم دستشویی خودمو خالی کردم حسابی تمیز که اگه خواست بکنه مشکلی نداشته باشیم برگشتم مغازه خسرو گفت من میرم نهار بگیرم و بیام درو ببند دیگه کسی نمیاد تا من برگردم یکم استراحت کن خوشحال شدم گفتم باشه پشت سرش درو بستم و هنوز یه دیقه نشده بود رفتم دم در رضا دم در بود اومد تو و گفت درو میبندی گفتم اره گفت برو بشین رو تخت الان میام رفتم نشستم و بعد یکی دو دیقه اومد گفتم درو بستم یالا در بیار لباساتو خیلی عجله داشت اومد جلوم و گفت ساک میزنی گفتم اره لباسش تا زانو داد پایین زیر لباسش یه عرق گیر و شلوار داشت شلوارش کشید پایین یه شورت پاچه دار مشکی پاش بود رون های پر مو و درشت دست کشیدم رو کیرش برخلاف انتظارم مشخص بود کوچیکه شورتش کشیدم پایین یه کیر قلمی و کوچیک روبه روم بود که مشخص بود پشمای بالاش را تازه زده بوی خوبی میداد از کیر خودم خیلی کوچیک تر بود دستاش گذاشت پشت سرم و فشار داد میخواست براش ساک بزنم شروع کردم به ساک زدن تا ته راحت تو دهنم جا میشد یکی دو دیقه ای ساک زدم گفت بسه بیا بخواب رو تخت شلوارم در اوردم ولی تیشرتم تنم بود خبری از بوسیدن و بغل و … نبود رضا مثل کسی بود که میخواست فقط ارضا بشه و بره سایزشم مالی نبود فقط میخواستم اون لحظه زود تمام بشه پشیمون شده بودم رو تخت خوابیدم که رضا گفت جون عجب چیزی هستی لامصب لای کونم باز کرد و چنتا تف انداخت روی سوراخم خوابید روم کیر کوچیکش لای پاهام حس میکردم چند بار عقب جلو کرد سرش فشار میداد روی سوراخم همین که سر کیرش رفت توم ارضا شد من تازه گرم شده بودم و منتظر تلنبه زدن بودن برگشتم نگاش کردم یه لبخند زد گفت حال دادی که دیدم خسرو بالای سرمونه از زیر تخت یه جعبه دستمال در اورد داد به رضا رضا گفت بهش داداش این کون خدمت شما ما رفتیم من هنوز تو شوک بودم که رضا شلوارش پوشید کیرش با دهنم تنظیم کرد خسرو باهاش رفت تا دم در درو باز کرد رفت و در و بست و برگشت من پا شدم شلوارم بپوشم بهم گفت تو که کیر میخواستی چرا به خودم نگفتی از خجالت نمیدونستم چی بگم گیج شده بودم و تو ذهنم داشتم به رضا فحش میدادم این دو تا با هم هماهنگ کرده بودن اومدم شورتم بپوشم که از دستم گرفت و گفت پس من چی نشستم روی تخت و خواستم کمربندشو باز کنم شونه هامو گرفت و بلندم کرد نفسش به نفسم میخورد دست انداخت و تی شرتم در اورد و شروع کرد به خوردن گردنم همزمان داشت سینمو میمالید داغ کردم این اون چیزی بود که میخواستم چشم تو چشم شدیم و شروع کرد ازم لب گرفتن وای فکرش نمیکردم ولی خیلی خوب بود زبون گرمش تو دهنم میچرخید و زبونم مک میزد داشت دیونم میکرد پیراهنش در اوردم و افتادیم رو تخت هیچ کدوم دلش نمی اومد از خوردن لب همدیگه دست بکشه اروم اروم گردنم و خورد و رفت سراغ سینه هام داشت روانیم میکردنفسم به شماره افتاده بود چرخیدم روش و رفتم سر وقت کمربندش شلوار و شورتش کشیدم پایین وای بین اون پاهای لاغر یه کیر سفید و کلفت بود سرش باریک و هرچی به پایین نزدیک میشد کلفت تر میشد خیلی بزرگ بود هنوز نیمه راست بود سر کیرش را چنتا لیس زدم و رفتم سراغ تخماش بوی خوبی میداد شروع کردم به لیس زدن تخماش و با دستم براش جق میزدم اروم اروم بلند شد وای خیلی بزرگ و کلفت بود همون چیزی که میخواستم پاشد چنتا لب گرفت و رو به روی ایستاد نشستم لب تخت و شروع کردم براش ساک زدن صدای نالش بلند شد زبونم دور سر کیرش میچرخوندم و ساک میزدم حتی نصفش هم تو دهنم جا نمیشد یه چند دیقه تو این حالت بودیم که بهم گفت بخواب سرم کشید و از لب تخت اویزون کرد اومد دو زانو نشست لبه تخت کیرش با دهنم تنظیم کرد و شروع کرد به تلنبه زدن تو دهن من وای داشت خفم میکرد ولی حس خوبی داشت همزمان از زیر تخت یه وازلین در اورد و شروع کرد به مالیدن به کیر و سوراخ من دستاش از کیرم زدم کنار داشتم ارضا میشدم رفت سراغ سوراخم همزمان داشت تو دهنم تلنبه میزد حرکت کیرش تا زبون کوچیکم حس میکردم داشت روانیم میکرد که اولین انگشتش رفت تو سوراخم عملا داشت از عقب و جلو میگاییدم کیرش کشید بیرون من برگشتم داگ استایل شدم و اون استادانه داشت با انگشتاش بازم میکرد کیر کلفتش تو سوراخم ارضا شدم داشت با انگشتاش بازم میکرد سه تا انگشتش که راحت جا شد تو سوراخم بلندم کرد خودش خوابید روی تخت و بهم گفت عزیزم برو تو کارش یکم ساک زدم رفتم روش سر کیرش با سوراخم تنظیم کردم و اروم اروم روی کیرش رفتم پایین هر لحظه من و بیشتر جر میداد و گرماش بیشتر تو وجودم حس میشد یه دیقه ای طول کشید تا تو سوراخم جاش دادم یکم مکث کردم که جا باز کنه پروستاتم داشت دیونم میکرد شروع کردم به پایین و بالا شدن روی کیرش و همزمان میرفتم پایین و خسرو لبو مک میزد و میگفت دیگه مال من شدی یه چند دیقه ای سر کیرش پایین و بالا شدم که خسرو چرخید و منو تو بغلش گرفت از پشت بغلم کرد و گردنم و میخورد اروم اروم کیرش فرستاد تو سوراخم داشتم دیونه میشد گردن و گوشام را لیس میزد و کیر کلفتش تو سوراخم عقب و جلو میکرد بس که تحریک شده بودم داشتم ارضا میشدم ولی نمیخواستم این لذت تموم بشه از تو بغلش اومد بیرون گذاشتم لب تخت یکم سینه ها و گردنم لیس زد پاهامو گذاشت روی شونه هاش و کیر کلفتشو با یه حرکت توم جا کرد درد و لذت هر دو باهم داشت روانیم میکرد با هر تلنبه نیم متر عقب جلو میشدم ضربه هاش تند تر و عمیق تر شد فهمیدم داره ارضا میشه شروع کردم برا خودم جق زدن اونم تند تر تلنبه میزد با یه نعره آبشو خالی کرد توی سوراخم از گرمی ابش تو رودهام و نبض کیر کلفتش تو سوراخم ارضا شدم لباش و رو لبام حس کردم بغلم کرد و اروم اروم کیرش از تو سوراخم اومد بیرون شیره وجودمو کشیده بود دستمال اورد خودمو تمیز کردم لخت خوابید کنارم گفت حال داد داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون</p>