با کیر دارد بیدار شدم,کوس خواهرمو دیدم

قربونت برم کیر دراز من بگیره.وقتی وارد خونه شدیم در سریع قفل کردم رفتیم نشستیم رو مبل،بعد از چند دقیقه صحبت کردن به مریم گفتم که بریم رو تخت و اونم گفت که تو برو تا من لباسم عوض کنکم .بعد از چند دقیقه مریم اومد داخل وای ی ی چی میدیدم یه تاب سفید پوشیده بود با یه شلوار تنگ وروسریشم در اورده بود کون گنده اش افتاده بود بیرون تا چشم خورد بهش از خودم بیخود شدم کیرم داشت میترکید ،اومد پیشم نشست وشروع کرد به حرف زدن ومنم فقط چشم به پر وپاچه اش بود خلاصه بعد یه ربع گفتم مریم بیا پیشم دراز بکش اونم اومد و نمیدونم چی شد که این دیوونه ها لباش گرفتم شروع کردم به خوردن،اونم همینطور میخورد دستام بردم تو سینه هاش شزوع کردم به مالوندن عین پنبه نرم بودن وسفید یه دفعه دیدم کیرم گرفت منم داشتم از حال میرفتم سریع سوتین مشکی رنگش در اوردم من سینه ندیده که اولین بار بود سینه یه دختر از نزدیک میدیدم سینه اش کردم تودهنم تند تند میخوردم اونم اخ اوخش بلند شده بود وکیر منو میکشید میگفت قربونت برم کیر دراز من و با این حرفاش منو بد جوری حشری کرده بود از کوسش آب میچکید یه کس سفید وتپل وگوشتی همین که دستم بهش خورد دیدم کیرم برد سمت کسش که تند تند ازش اب میچکید وخواست کیرم بزاره تو کسش که من خودم کشیدم عقب و گفتم نه میترسم پرده ات و پاره کنم و شروع کردم به خوردن کسش اونم داشت میمرد.دیگه طاقت نداشتم اون کون تپل وچاق و معطل کنم گفتم برعکس بخواب مریم گفت میخوای چکار کنی گفتم میخوام بکنم تو کونت گفت نه گفتم میخوا م بکنم مریم گفت بریم پایین تخت ومنم کفتم باشه انقدر محو کونش بودم کهحتی یادم رفت یه تشک بندازم زیرمون وهمون رو فرش شروع کردم اول کونش با دستا باز کردم ویه تف انداختم در کونش وای که چه حسی داشتم که میخواستم کون بکنم مریمم یه خرده بهم کمک کرد وکونش باز کرد منم اروم کیر درازم فرستادم تو  کیرم راحت رفت که مریم یه خرده خودش وجمع کرد ومنم دوباره فشار دادم که مریم یه جیغ کشید وکیرم راحت رفت داخل وشزوع مردم به تلنبه زدن وای که چه حالی میداد موهاش گرفته بودم ومثل خر میکردمش اونم جیغ میزد که رضا بسه دیگه کشتیم ومنم بی توجه به اون تندتر میکردم خیلی جالب بود هر چی میکردمش انگار کیرم بی حستر میشد من بی حال تر داشتم میمردم اونم میگفت ولم کن جرم دادی منم خیس عرق شده بودم دیگه نزدیک بود ابم بیاد منم سرعت کردنم بیشتر کردم یه داد کشیدم وتمام ابم خالی کردم تو اون کون سفیدش وافتادم روش وچند دقیقه ای روش بودم واحساس ضعف شدیدی بهم دست داده بود ،مریم بلند شد رفت خودش شست وهمش از کون دردش شکایت میکردومنم داشتم از کمر درد وضعف میمردم ی