در حسرت کیر۴

فیلم سوپره فرانسوی گفت :: اونم با خودشون بردن من بهونه ی کلاس و درس رو آوودم نرفتم الکی گفتم دختر عمم میاد اینجا می خوابه پیشم و از این جور کس شعر ها تحویلشون دادم رفتن با دختر عمم هماهنگ کردم اگه ازش پرسیدن بهشون بگه ما این سه روز رو پیشه هم بودیم خلاصه با خیال راحت شروع کردیم اون شروع کرد به در آووردن لباسام پیرهنم رو که در آوورد شروع کرد به لب گرفتن هی من لب میگرفتم هی اون لب میگرفت زبون به حدی نرم بود که نگو نپرس که داشتم میمردم همچین آمپرم زده بود بالا پاشد رفت یه سی دی آوورد گذاشت تو دستگاه روشن کرد دیدم فیلم سوپره اونم از نوع فرانسوی با بازیگریه اوماریو و پارلومو خیلی ردیف دوباره اومد سراغم دیگه از لب رفت سراغ لیسیدن تنم که نگو با اون زبون داغش دیگه دیونم کرده بود سینه هامو لیس میزد حتی نافم رو همینطور دیگه داشتم از اوج شهوت میمردم بعد من درازش دادم لباسشو از تنش در آووردم سینه های سفت و مست کرده ای داشت شروع کردم به بوس کردن و لیسیدن سینه هاش نگو چه تمیز تو دهنم جا میگرفت سر سینه هاش تیز شده بود در حد انفجار مثل کیر پسرا صاف همینطور اومدم پایین تا رسیدم به مقصد اصلی شرتش رو با یه حرکت مثل این فیلم های خارجی پاره کردم اولش ناراحت شد بعد خوشش اومد شروع کردم به لیس زدن چه با حال بود تمیز تمیز ازش تپرسیدم با خودت چیکار کردی انقدر تمیز شدی گفت :: کرم پریزن زدم مو بره کونم نزار نوبتی هم باشه نوبت اون بود که کیرم رو ساک بزنه از روش کنار رفتم افتادم رو مبل اونم که اینکاره بود فهمید منظورم چیه اومد سراغم شلوارم رو در آوورد کیرم رو در آووورد گفت : این غول پیکر رو می خوای کجام بزاری منم یه خنده ی حوس بر انگیزی تحویلش دادم گفتم درست میکنیم شروع کرد به ساک زدن که از اون کس های داخل فیلم هم بهتر ساک میزد منم هم دختره رو نگاه میکردم هم فیلم سوپر رو که اونم خیلی توپ و ردیف بود حکیمه به چنانی ساک میزد که داشت همیهجوریش آبم میومد هم دندون میزد هم تو حلقش فرو میکرد هم با لپاش با هاش فر میرفت چنان میکی از کیرم میزد که هر چی آب کمر از تو کمرم بود میخواست بکشه بیرون داشتم دیونه میشدم که بهش گفتم : حکیمه تا آبم رو در نیاووردی بس کن اوونم خنده کرد و گفت ک خوشت اومد ؟ بعد گفتم : پشت کن حکیمه که حالا وقتشه دیدم انگار چشماش پر از اشک شده باشه گفت : از پشت نه تو رو جون هر کی دوست داری از جلو هر کاری دلت می خواد انجام بدی بده اینجا دیگه داشتم دیوونه میشدم گفتم: یعنی تو از جلو بازی گفت : راستش یه دفعه که سکس داشتم یه پسره ی احمق با دوستش به زور زدن جلومو باز کردن از رو کیرم بیا پایین منم که از خدا خواسته رفتم سراغ جلو بندیش سر کیرم رو که آروم کردم توش یه آه  سر داد که میدونستم چون من آروم دادم تو داره حال میکنه بعد از دو سه بار آروم دادن تو سوراخش سرعت تلمبه زدن رو زیاد کردم اونم تند تند آه آه میکرد بعد دیگه مثل این فیلم سوپر های غربی شروع کرد به جای آه  گفت یه یس گفتن منم با ریتم آهنگ اون میکردم تو یه ذره که خسته شدم گفتم : نو بت توئه که بالا پایین کنی حکیمه جان اونم از جاش بلند شد رفت رو کیرم نشست دستامون رو تو هم قفل کردیم بهش کمک کردم تا اون بالا و پایین کنه کسش مثل ساک زدنش چنان مکشی داشت که کیرم رو تا ته قبول میکرد تازه یام رفت بگم چه کس تنگی داشت انگارقالب کیر من بود بعد گفت : این دودولی تو هم عجب بزرگه که همچین تو نافم احساسش میکنم منم که داشتم میمردم گفتم : قابل حکیمه خانوم رو نداره خنده ای سر دادم و آووردمش از رو کیرم پایین گفتم : حالا میریم سراغ پشت خیلی معصومانه گفت : نه تو رو جون هر کی دوست داری بهش گفتم : غصه نخور من بلد چیکار کنم که دردت نیاد که دیدم آروم تر شد ادامه دارد …