سکس از کون با میلف ایرانی حشری

5.7K

پاهاشو بوس کردم و گفتم اگه میشه بزار باز ببوسم خندش گرفت و منو بقل کرد و گفت الهی قربونت برم بعد گفت که جورابشو در بیارم و بعدا ببرم بندازم ماشین منم جورابشو دراوردم و گفت خب حالا برو یه ذره خوراکی بیار تلوزیون رو هم روشن کن منم گفتم چشم سریع رفتم میوه اوردم واسش با یه بسته چیبس گذاشتم جلوی مادرم یه ماست هم اوردم دادم بهش تا با چیبس بخوره رفتم تلوزیونو روشن کردم و کنترل رو دادم بهش ازم تشکر کرد و گفت تازه داشت خستگیم در میرفت اگه میشه بازم ماساژ بده منم گفتم چشم و دوباره نشستم جلوش مادرم رو مبل نشسته بود و مم زیر پاهاش بودم رفتم یه بالش اوردم و گذاشتم زیر پاهاش و شرع کردم پای چپشو ماساژ دادن یه لاک مشکی به پاهاش زده بود و پاهاش خوردنی شده بود گفتم مامان پاهات خیلی قشنگ شده با لاک مشکی و به شوخی گفتم که پاهات خوردنی شده گفت ممنون عزیزم داشتم پاهاشو ماساژ میدادم که انگشت شصت پاش خورد به لبم چون صورتم نزدیک پاهاش بود و مادرمم هم هی انگشتاشو تکون میداد یهو گفت ببخشید که گفتم که عیب نداره و روی پاش رو بوسیدم یهو مادرم تعجب کرد گفت بوس کردی پاهامو؟ منم گفتم : اره مگه چه اشکالی داره آدم باید همیشه به مادرش احترام بزاره گفت : اخه پاهم بو میدن لبت کثیف میشه گفتم : عیب نداره و دوباره چند بار دیگه پاهاشو بوس کردم و گفتم اگه میشه بزار باز ببوسم گفت : باشه ولی بو میده ها گفتم : بیخیال مامان شروع کردم همه جای پاهاشو بوسیدن و حتی کف پاهاشم بوس کردم گفت : دیگه نمیخواد کف پاهامو بوس کنی منم گفتم : مامان بهشت زیر پای مادران است که دوباره خندش گرفت گفت باشه ببوس یه چند دقیقه ای داشتم میبوسیدم و مادرم داشت چیبس با ماست میخورد و تلوزیون نگاه میکرد من هم داشتم پاهاشو میبوسیدم یهو که داشت چیبس میخورد یه ذره از ماست از روی چیبس افتاد روی پاش منم زبونمو دراوردم و پاهاشو لیس زدمو و ماست رو از روی پاهاش با زبونم پاک کردم مادرم حسابی تعجب کرده بود منم سریع گفتم به به چه خوشمزه بود ماست با طعم پا یهو مادرم خندید و گفت تو واقعا پاهامو لیس زدی؟ گفتم : اره مگه چیه؟ گفت : اخه پا کثیفه از روی انگشتای پاهاش تا مچ پایش زدم منم گفتم : پای مادر هیچ وقت کثیف نیست اگه میخوای باز بلیسم؟ گفت : یعنی الان ماست بریزه روش باز لیس میزنی ؟ گفتم : اره اگه ماست هم نریزی باز لیس میزنم گفت : یعنی تو واقعا از بوی پاهام بدت نمیاد که میخوای بلیسی گفتم : نه بدم نمیاد گفت : اگه راست میگی یه بار دیگه لیس بزن ببینم منم یه لیس گنده از روی انگشتای پاهاش تا مچ پایش زدم حسابی تعجب کرده بود بهم گفت چقدر حال داد ای کاش بازم لیس میزدی ( باخنده گفت ) منم گفتم باشه بهم گفت یعنی اصلا بدت نمیاد گفتم نه گفت باشه اگه میخوای لیس بزن کیه که دوس نداشته باشه یه نفر پاهاشو لیس بزنه و بهم گفت که الان بابام از سر کار برمیگرده سریع کارمو تموم کنم منم گفتم چشم مامان شروع کردن به لیس زدن ناخونای پاهاشو لیس زدم و روی پاشو کامل لیس زدم چون پاهاش روی بالش بود نمیتونستم کف پاشو لیس بزنم گفتم مامان من میخوابم زیر پاهات تو پاهاتو بزار رو صورتم تا کف پاهاتو قشنگ لیس بزنم گفت باشه خوابیدم زیر پاهاش و مادرمم هم اول پای راستشو گذاشت رو صورتم دیگه بیخیال بود و داشت راحت تو ماهواره یه سریال خارجی میدید که نمیدونم چی بود و مادرم داشت پرتغال میخورد کامل کف پاهاشو لیس زدم از انگشت و سینه پاهاش گرفته تا قوس پاهاش و پاشنه پاش بعد بعد بیست دقیقه پای چپشو گذاشن رو صورتم و اونم کامل لیس زدم و گفتم مامان تموم شد ببین لای انگشام اگه چرکی مونده اونا رو هم لیس بزن یه ذره پاهاشو نگاه کرد بعد منو نگاه کرد و بهم گفت افرین یهو بهم گفت : شایان تو که بدت نمیاد ببین لای انگشام اگه چرکی مونده اونا رو هم لیس بزن منم سریع گفتم چشم لای انگشتای پاش رو تک تک باز میکردم و لیس میزدم بین بعضی از انگشتاش یه چرکای کوچولو بود که با اشتیاق میخوردم بعد که کامل لای انگشتاشو لیس زدم بهم گفت : دستت درد نکنه گفتم : خواهش میکنم وظیفم بود گفت : تو که حالا دوس داری برو اون لاک پاکن رو بیار لاک پاهامو پاک کن گفتم :چشم مامان رفتم سریع لاک پاکن رو اوردم یه ربعی طول کشید تا تموم شه بعد گفتم تموم شد مامان گفت : واقعا دستت درد نکنه شایان کل خستگیم در رفت گفتم : خواهش میکنم بعدش پیشونیمو بوس کرد و بغلم کرد و بعد نیم ساعت بابام اومد خونه از اون به بعد دیگه مادرم باهام راحت بود جوراباش که کثیف میشه همرو جمع میکنه یه باره میده بهم و میگه تا با دستام بشورم جوراباشو یا وقتی که میخوایم بریم مهمونی خودم یه کفش انتخاب میکنم قشنگ کل کفش رو لیس میزنم حتی زیره کفش رو هم لیس میزنم و بعد میبرم برای مادرم میپوشم هر وقت هم خسته میشه منو صدا میکنه و پاهاشو نشون میده و دیگه خودم میدونم باید چیکار کنم سریع میرم زیر پاهاش میخوابم مادرمم هم پاهاشو میزاره رو صورتم تا من بلیسم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون