سکس تلگرام,مامان خوشکل ایرانی جنده

10K

کوسش بدون مو بود من از اونجایی که مادرم همیشه پیش من راحت بود اصلا بهش حس جنسی نداشتم ولی یکبار طبقه ی بالا بودم و وقتی اومدم پایین دیدم مادرم جلوی جا کفشی خم شده تا کفش ها رو جابجا کنه و از اونجایی که ماکسی کوتاه بود و زیرش شورت نداشت کوسش معلوم شده بود و داششم دیوانه می شدم . اون موقع ۱۶ سالم بود . خلاصه گذشت … از اونجایی که پدرم به مادرم خیانت می کرد و مادرم اینو فهمیده بود رابطه ی اونها خیلی خراب شده بود . و مادرم اگر مدرک داشت حتما طلاق می گرفت . وضع مالی خیلی خوبی داریم و بیشتر ملک ها به نام مادرم هست . هر روز رابطه ی مادر و پدرم بدتر می شد . یکروز صبح از خواب بلند شدم که دیدم مادرم کنارم دراز کشیده و با یک ماکسی قهوه ای تا روی کونش هست با یک شورت سبز . ( پشت شورتش باز بود با نوار هایی هم رنگ شورت تیکه تیکه اونجا رو بسته بودن ) منم که دیدم مادرم به پخلو خوابیده و پشتش به منه . گفتم یکم شیطونی کنم و بعد آروم از پشت چسبیده ام بهش . اونم یک تکونی خورد . کیرم شق شده بود و به کونش فشار می آورد . یهو پاهاش رو باز کرد و دستش رو آورد پشت و کیرم رو از توی شلوارکم در آورد و گذاشت لای پاهاش بعد پاهاش رو بست . انگار منتظر بود من تلمبه بزنم ولی خبری نبود . خودش آروم پاهاش رو فشار داد بعد دوباره پاهاش رو باز کرد و دستش رو با آب دهن خیس کرد و به کرم مالوند بعد دوباره پاهاش رو بهم جفت کرد کیرم اون بین گیر افتاد بعد دستش رو گذاشت روی کونم و شروع کرد به عقب و جلو کردن کونم .‌ آروم بهم گفت : بدو دیگه … تلمبه بزن ، اگر خوب بود جاهای بهتر بهت می دم . کیرم ۱۵ سانت هست منم شروع کردم به تلمبه زدن کیرم لای پاهاش داشت خفه میشد . یه ۲ یا ۳ دقیقه گذشت که صدای پا اومد و اونم با دستش بهم فهموند وایستا . بابام اومد داخل و گفت : مریم تو چرا اینجا خوابیدی ؟ راستش اینکه بابام جلوم بود و کیرم زیر پتو و لای پای مادرم هست بهم لذت می داد. مریم گفت : اومدم پیش پسرم بخوابم مشکلی هست . بعد پاهاش رو به هم فشار داد و با دستش سر کیرم رو گرفت که آبم توی دستش خالی شد . وقتی پدرم رفت ، مریم پاهاش رو از هم باز کرد و کیرم آزاد شد بعد دستش رو که توش پر آب بود برد سمت دهنش و کل آب رو خورد . گفت : عزیزم ، چی درست کردی ؟ آروم رفتم سمتش و گفتم : هرچی هست برای شماست اونم خندید و لبش رو گذاشت روی لبم منم خودم رو انداختم روش و حسابی لب گرفتیم . همینجور گذشت تا شب که موقع خواب مریم اومد پیشم و گفت : صبر کن تا فردا شب پدرت بره کوه ، حسابی بهت کوس میدم ولی برای من تا فردا شب سخت بود . هر کاری کردم تا بخوابم نشد . ساعت حدودا ۲ بود که بلند شدم و آروم رفتم پ توی اتاق مریم . سریع لخت شدم و رفتم بالای سر مریم و با دستام کوسش رو گرفتم . یکم تکون خورد و یهو از خواب پرید آروم گفت : علی نه . ولی دیر شده بود من شروع کردم به لب گرفتن . ن سینه هاش نوکش رو می لیسیدم همزمان شورتش رو درآوردم و یک پاش رو آویزون کردم به سمت پایین و شروع کردم به خوردن کوسش . سعی می کردم خیلی سریع اینکار رو انجام بدم . بعد از یک دقیقه موهام رو کشیدو گفت : بریم که باهات کار دارم . شورتش رو گرفت و بعد کیرم رو توی دستش جا داد و راه افتاد به سمت اتاق من ‌ ‌ . در رو بست و خودش رو انداخت روی تخت . منم سریع رفتم سراغ خوردن کوسش . همزمان انگشت هم می کردم . اونم دراز کشیده بود و فقط از ته گلوش که انگار اون صدا از ته چاه میاد ، ناله می کرد . آروم شده بود . و ریز می خندید . منم پاهاش رو گرفتم و شروع کردم به خوردن انگشتاش و پاهاش . مچ پاش رو می بوسیدم و می لیسیدم . همینجور ساق و مخصوصا رون هاش . تاپش رو درآوردم و افتادم به جون سینه هاش نوکش رو می لیسیدم و می خوردم گاهی اوقات یک کوچولو هم گاز می گرفتم . یعو پرید روی زمین و کیرم رو تا جایی که می تونست کرد توی دهنش …. عالی ساک می زد . دهنش وحشتناک داغ بود . منم که ‌کوسش رو می خواستم بلندش کردم و انداختمش روی تخت بعد کیرم رو گذاشتم جلوی کوسش و شروع کردم به تلمبه زدن . آروم ناله می کرد و پشتم رو چنگ می زد ولی من همه ی تمرکزم روی تلمبه هام و فضای گرم توی کوسش بود . شلپ شلوپ صدا می داد . منم گردن مریم رو می خوردم و سینه هاش رو چنگ میزدم . بعد از ده دقیقه آروم مریم تکون خورد و شل شد فهمی دم ارضه شده . بعد نشستم زیرش و اون روی من ولو شده بود و منم تلمبه می زدم تا اینکه آبم رو همون تو خالی کردم‌ و تا صبح توی بقل هم خوابیدیم . فرداش مادرم رو از کون کردم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون