کوس خوشکل ایرانی ,هر کیری رو بلند میکنه

اگهمیخوای خوب برات ساک بزنه اول غذا بده بخوره ,جون بگیره ,جنه پولیا بیشتر گشن ولی با معرفتن ,دل به کار میدن همچین ساک میزنن انگار لواشک مک میزنن نه کیر .هر کیر خفته ای رو برات راست میکنن ,کیر خفته میگیرن کیر شق تحویل میدن