گنگ بنگ ایرانی تو باغ با جنده پولی

رفته بودم باغ ,با یه گروه پسر جون حشری , به همشون همه جوره دادم .هم کوس دادم,هم سوراخ کونم رو دادم بهشون .خیلی ساک دوست دارم بزنه ولی اونا فقط دنبال کردن تو سوراخ بودن