دختر حشری ایرانی

انقد قشنگ خودشو دستمالی میکنه که تضمینی آبت و میاره ,سوراخ کوسه رو جوری نشونت میده ک احساس میکنی وارد کوسه شدی