زن چاق و کوس داغ

خپل بود با پستوونای گنده کوس تنگ و چاقی دشت موهاش و زده بود کیرم روش لیز میخورد حیف با کاندوم کردمش .پولی بود دیگه