شوهر بیغیرت ایرانی با دوستش میخابه رو زنش

انداختمش رو زمین لا لنگشو و کردم یه تف انداختم روش تا تخم کردم توش