قرص جنسی خورده حشری شده

نمیدونم چه قرصی خورد فقط میدونم که خیلی حشری بود ,میخواست از همه سوراخش واردش بشم خودش با فشار کیرم رو حول داد تو سوراخ کونش ,کیرم و تا تخم میخورد